[openstandaarden] Agendapunten volgende meeting

Energon energon_ at yahoo.com
Thu Apr 18 12:24:17 CEST 2002


--- Mark Van den Borre <mark at musicaliberata.org> wrote:
> Schitterende inspanning al Energon!

Thx :-)

> 
> > voor info over de statuten e.d. van een vzw zie http://www.vsdc.be
op http://www.notare.be staat ook nog uitleg.

> Als die rekening open is, kunnen we er ons lid van maken (cf.
> bijeenkomst Roi d' Espagne). Ik wil echt met statuten die tot op het
> laatste spikkeltje gecontroleerd zijn vertrekken, en ik denk niet dat ik
> daarin alleen ben... Goede afspraken= goede vrienden binnen de
> vereniging, maar zeker ook (vooral!) naar buiten toe belangrijk.
> 
> > Art. 1 De vereniging draagt de benaming "OpenStandaarden".
> Als we ooit iets aan de federale overheid (NL+FR) te zeggen willen
> hebben, kunnen we misschien best iets taalneutralers gebruiken (EN?).

Vertalingen en afkortingen kunnen opgenomen worden in de statuten. "Standards
Ouverts"? Mijn Frans is niet meer wat het geweest is...

> 
> 
> > Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te #ADRES#
> >     De zetel kan ten allen tijde worden verplaatst binnen België na een
> > beslissing van de Raad van Beheer.
> Voor zover ik mij herinner geen bevoegdheid van de RvB, maar Algemene
> Vergadering? Zoveel mogelijk te vermijden ook...moet telkens
> gepubliceerd worden=>moeite en kosten!
> * Algemene Vergadering= overzicht over, jaarlijkse kwijting aan de
> beheerders
> * Raad van Beheer= dagelijks bestuur

Hangt ervan af. In principe moet enkel de plaats (gemeente) in de statuten
staan en kan er binnen die gemeente "gemakkelijk" verhuisd worden. Er stond wel
een opmerking bij dat het verdacht was geen adres te geven :-)

> 
> > Titel II Doel
> > 
> > Art. 3 De vereniging heeft tot doel: gebruik van openstandaarden bij
> > communicatie m.b.h.v. computer te promoten, waarbij een openstandaard aan
> de
> > volgende voorwaarden voldoet: #DEFINITIE OPENSTANDAARD#.
> >  Hiertoe kan de vereniging o.a.:
> >   a) alle evenementen en acties ondernemen, ook juridische, om het doel
> te
> > helpen realiseren;
> >   b) fondsen werven en beheren of alle legaten en schenkingen aanvaarden
> tot
> > verwezenlijking van de doelstelling;
> >   c) sensibiliseringsacties voeren met inbegrip van publicaties,
> > voorlichtingsavonden, seminaries, studiedagen en dergelijke;
> >   d) ...
> Duidelijk, maar niet onnodig lang (Staatsblad betaal je +-1500 fr /blad
> als ik het goed heb)

Akkoord, was knip- en plakwerk. Ik denk dat enkel de doelstelling duidelijk
moet omschreven worden, ook niet te eng, moet voor uitbreiding vatbaar zijn.
(Ik bedoel, of we ons eerst focussen op overheid of op particulier is niet van
belang en moet niet in de statuten.)

> 
> 
> > Titel IV Lidmaatschap
> > 
> > Art. 5 Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, doch bedraagt ten
> > minste drie.
> > Art. 6 Om lid te kunnen worden, moet...
> > Art. 7. Men houdt op lid te zijn: 
> >   - door vrijwillig zijn ontslag te melden aan de raad van bestuur;
> Ontslagtermijn inbouwen zodat je niet zomaar kan vertrekken als daardoor
> cruciale elementen van de werking van de vereniging in het gedrang komen
> (bijv. ledenaantal wettelijk >=3).

En wat bij overlijden? Helaba! Een weekje wachten, eerst vervanging zoeken! ;-)
Och ja, het maximumbedrag (mogelijk lidgeld) moet ook opgenomen worden in de
statuten. Hoe gaan we aan inkomsten geraken? Een postzegel kost geld, een
aangetekende brief nog meer... (nog een agendapunt)

> >   - door zijn jaarlijkse bijdrage niet tijdig te betalen;
> >   - door te worden uitgesloten, waartoe wordt besloten door een tweederde
> > meerderheid van de algemene vergadering;
> >   - bij overlijden.
> > 
> > Titel V Raad van Beheer
> > 
> > Art. x De leden van de Raad worden gekozen voor een termijn van # jaar
> ...of korter...

Ik stel voor minstens 1 jaar. Dat heeft zijn voordelen m.b.t. "boekhouding",
organisatie, ... En dan is het ook voor anderen duidelijk wie ze moeten
aanspreken.

> 
> > 
> > Titel VI Algemene Vergadering
> > 
> > Art. 8 De AV komt minstens één keer per jaar bijeen en wordt
> bijeengeroepen
> > d.m.v. e-mail naar leden met e-mailadres, brief naar anderen, minstens 15
> dagen
> > op voorhand.
> Email wordt niet aanvaard als middel om een lid op de hoogte te stellen.

Spijtig, zou kostendrukkend zijn :-)

Frank aka Energon

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Tax Center - online filing with TurboTax
http://taxes.yahoo.com/More information about the Openstandaarden mailing list