[openstandaarden] statuten

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Fri Apr 19 20:11:41 CEST 2002


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On Friday 19 April 2002 17:18, Mark Van den Borre wrote:
> Standaardjes,
>
> Looksaus heeft zich weer eens goed laten gaan en is eens in een paar
> schuiven gaan rommelen. Ziehier het resultaat.
>
> Deze statuten zijn -buiten de doelstellingen uiteraard- gecontroleerd
> geweest door de juristen van vsdc (www.vsdc.be) bij het voorbereiden van
> de oprichting van een andere vzw. Richt jullie kritiek dus vooral op
> "Art. 3 - De Vereniging heeft tot doel".

Nog een geluk dat iemand al enige ervaring heeft met oprichten vzw :-)))
BTW, prachtig werk. >
> Ik heb dingen waaraan zeker moet worden aan-/ingevuld tussen <> gezet.
>
> Neem er een glaasje bij, want het is droge kost...
>
> Veel leesplezier,
>
> Looksaus
>
> ----------------------------------------------------------------------
> ONTWERP VAN STATUTEN
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Ondergetekenden :
>
> <naam1>,  <beroep>, wonende <uw adres>
> <naam2>,  <beroep>, wonende <uw adres>
> ...,
> allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een
> Vereniging Zonder Winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de
> v.z.w.-wet van 27 juni 1921 met de hiernavolgende statuten.
>
> TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur, ontbinding
>
> Artikel 1. De Vereniging heeft als naam: “standards Ouverts - Open
> standaarden", Vereniging Zonder Winstoogmerk, afgekort “sOs”, v.z.w.,
> hierna genoemd de Vereniging.
> <Die afkortingentoestand moet nog nagekeken worden>
>
> Art. 2. De Vereniging is gevestigd te <gemeente>,<straat nummer>. De
> zetel kan door de Algemene Vergadering worden overgebracht naar elke
> andere plaats binnen België. Iedere verandering van de zetel moet worden
> bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
>
> Art. 3. De Vereniging heeft tot doel :
> <spui uw kritiek!>
> 1° Het aanmoedigen van de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van
> open standaarden voor digitale communicatie, met als primaire
> doelgebieden overheid, onderwijs en media. Dit werkgebied van open
> standaarden omvat voornamelijk, maar niet uitsluitend open
> bestandsformaten en open communicatieprotocollen.

Lijkt mij ok.

> 2° Het opvolgen en duiden van de maatschappelijke en juridische context
> waarin bovenvermelde activiteiten plaatsvinden.
>


> 3° Het aanmoedigen van het gebruik en de aanmaak van noodzakelijke open
> standaarden-compatibele hulpmiddelen, zoals onder meer software en
> documentatie, die kunnen bijdragen tot het kostenefficiënt aanmaken,
> verspreiden en gebruiken van digitaal materiaal en
> communicatieprotocollen  in een open en standaard formaat. Dit omvat
> onder meer het het aanmaken van documentatie, en het bieden van hard- en
> softwarematige ondersteuning en netwerkdiensten, alsook het verzorgen
> van opleidingen in het gebruik ervan.
>
> 4° Een bindmiddel te vormen tussen alle geïnteresseerden in open
> standaarden, en een constructieve verhouding na te streven met
> softwaremakers, auteurs van digitale informatie, verantwoordelijken voor
> digitale diensten, uitgevers, verdelers, eindgebruikers; en hun
> vertegenwoordigers.
>
> Om dit doel te bereiken kan de Vereniging alle middelen aanwenden die
> tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks
> bijdragen. De Vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is
> bepaald, giften en legaten in ontvangst nemen, fondsen inzamelen, iedere
> financiële, materiële en morele steun van particulieren, vennootschappen
> en openbare of private instellingen ontvangen. Zij kan onder meer alle
> eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren,
> personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, kortom alle
> activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel
> rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk
> doel kan de Vereniging zelfs daden van koophandel stellen.
>
> Art. 4. De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te
> allen tijde ontbonden worden door de Algemene Vergadering. Deze benoemt
> terzelfdertijd de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. De Algemene
> Vergadering zal, na vereffening van het eventueel passief, een
> bestemming geven aan de activa, welke zo veel mogelijk het ‘open
> standaarden'-concept benadert ter promotie waarvan de Vereniging werd
> opgericht. De eventuele 'open content' en 'vrije software' materialen
> waarvan Musica Liberata een, desgevallend digitaal, exemplaar beheert,
> kunnen omwille van hun publieke licentie niet als een eigendom beschouwd
> worden. Zij moeten ook na ontbinding op actieve wijze publiek gemaakt
> worden, tenminste via het internet. Zij moeten bij ontbinding van de
> Vereniging aan elk van de stemgerechtigde leden alsook aan de Debian
> GNU/Linux organisatie bezorgd worden in een open en standaard formaat.

Wie is Musica Liberata, of ben je vergeten dat aan te passen na copy/paste?
De reden van het vermelden van Debian GNU/Linux snap ik niet. 

>
> TITEL II. -- Leden, soorten, toetreding, lidmaatschapsbijdrage, ontslag,
> uitsluiting
>
> Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan
> drie. De Vereniging heeft werkende en niet-werkende leden. Met de term
> lid, worden steeds een "werkend" lid bedoeld. De bovenvermelde
> oprichters zijn de eerste werkende leden.
> Enkel de werkende leden komt de volheid van het lidmaatschap toe, met
> inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering. De Raad van
> Beheer kan in het huishoudelijk reglement, onder door hem bepaalde
> voorwaarden, andere leden zoals ereleden tot de Vereniging toelaten.
>
> Art. 6. Als lid kan tot de Vereniging toetreden, ieder natuurlijke
> persoon of rechtspersoon, die daartoe een schriftelijk verzoek richt tot
> de Raad van Beheer, en die door de Raad van Beheer als zodanig wordt
> aanvaard.
>
> Art. 7. De Raad van Beheer zal ieder jaar de lidmaatschapsbijdrage
> bepalen. De maximum bijdrage is bepaald op 100 (honderd) EURO. Het
> betalen van de lidmaatschapsbijdrage houdt in: het aanvaarden van de
> statuten en van de huishoudelijke reglementen. Een lid is in geen geval
> persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vereniging.
>
> Art. 8. Het lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet stort, wordt de facto
> als ontslagnemend beschouwd. Elk lid is vrij op gelijk welk ogenblik uit
> de Vereniging te treden. Het ontslag moet per aangetekend schrijven aan
> de Raad van Beheer ter kennis worden gebracht. Indien de Raad dit nodig
> oordeelt voor de continuïteit van de werking, bepaalt hij een
> opzegtermijn van vier maanden voor het ontslagnemend lid.
>
> Geen enkel lid, ook niet een uittredend lid, kan rechten doen gelden op
> het maatschappelijk bezit van de Vereniging.
>
> Tot uitstluiting van een lid kan slechts worden beslist door de Algemene
> Vergadering, indien die uitsluiting gedetailleerd op de agenda is
> vermeld, indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of
> vertegenwoordigd is en met een meerderheid van twee derden van de
> stemmen. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden in
> volgende gevallen : overtreding van de statuten of van de huishoudelijke
> reglementen; het stellen van daden die strijdig zijn met het doel van de
> Vereniging, die de eer van de leden of van de Vereniging aantasten of
> die in strijd zijn met de loyaliteit die tussen de leden van eenzelfde
> Vereniging verondersteld wordt te bestaan.
>
> TITEL III. -- Algemene Vergadering, samenstelling, bevoegdheid,
> oproeping, besluitvorming
>
> Art. 9. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde
> leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Beheer, of
> bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter. Een stemgerechtigd lid
> kan zich laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid, mits
> schriftelijke volmacht. Elk afwezig of niet-vertegenwoordigd lid wordt
> geacht een niet-schriftelijke volmacht te geven aan diegene die de
> Vergadering voorzit. Elk ander aanwezig lid mag slechts drager zijn van
> één volmacht.
>
> De oproeping voor de Algemene Vergadering dient de agenda, plaats van
> bijeenkomst en datum te bevatten en wordt verstuurd per gewone brief
> minstens 10 dagen vóór de Vergadering. De oproeping wordt ondertekend
> door de Voorzitter of de Ondervoorzitter. Een buitengewone Algemene
> Vergadering kan echter op elk ogenblik geldig plaatsvinden indien de
> Voorzitter dit dringend oordeelt voor de werking van de Vereniging, en
> indien alle stemgerechtigde leden unaniem en schriftelijk daartoe
> akkoord gaan. De notulen van de Algemene Vergadering worden na de
> Vergadering ofwel onmiddellijk, ofwel per gewone brief of e-mail aan de
> leden ter kennis gebracht. Deze beslissingen worden genoteerd in een
> bijzonder register, in bewaring bij de secretaris, bij wie al de
> belanghebbenden er kennis kunnen van nemen.
>
> Art. 10. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor : het
> wijzigen van de statuten, het wijzigen van de maatschappelijke zetel,
> het benoemen en ontslaan van beheerders, het goedkeuren van begrotingen
> en rekeningen, het uitsluiten van een lid en het vrijwillig ontbinden
> van de Vereniging.
>
> Art. 11. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter
> of door twee beheerders, telkens als het doel van de Vereniging dit
> vereist. Tenminste een vijfde van de leden kan de Voorzitter verzoeken
> de Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zij moet ten minste_eenmaal
> per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van het beleid en van
> de rekeningen van het afgelopen jaar alsmede de goedkeuring van de
> begroting voor het volgende jaar. Deze jaarlijkse Vergadering vindt
> plaats in het eerste kwartaal van het kalenderjaar.
> Het boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; in
> afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van oprichting
> tot 31 december 2002.
>
> Art. 12. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bij gewone
> meerderheid genomen. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
> beslist met een twee derde meerderheid, indien die wijziging
> gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derden van de
> stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal
> niet bereikt, dan kan een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen
> worden, zoals door deze statuten is bepaald en waarop deze Vergadering
> een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een
> door deze tweede Vergadering genomen besluit tot wijziging van de
> statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd.
> Tot wijziging van het doel van de Vereniging kan slechts met
> eenparigheid van stemmen worden besloten.
>
> TITEL IV. -- Raad van Beheer, aantal beheerders, taakverdeling,
> bevoegdheden
>
> Art. 13. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Beheer van ten
> minste twee beheerders. Zij worden voorgesteld door de bestaande Raad en
> gekozen door de Algemene Vergadering. Benoeming, aftreden en afzetting
> van een beheerder worden binnen één maand in de Bijlage tot het Belgisch
> Staatsblad bekendgemaakt. Een beheerder is herkiesbaar.
>
> Tot afzetting van een beheerder kan slechts worden beslist door de
> Algemene Vergadering, indien die afzetting gedetailleerd op de agenda is
> vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of
> vertegenwoordigd is. De afzetting kan slechts uitgesproken worden in
> volgende gevallen : overtreding van de statuten of van de huishoudelijke
> reglementen; het stellen van daden die strijdig zijn met het doel van de
> Vereniging, die de eer van de leden of van de Vereniging aantasten of
> die in strijd zijn met de loyaliteit die tussen de leden van eenzelfde
> Vereniging verondersteld wordt te bestaan.
>
> Art. 14. De Raad van Beheer benoemt in zijn schoot een Voorzitter, een
> Ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De Raad wordt
> bijeengeroepen door de Voorzitter of door minimum  twee beheerders. De
> Voorzitter zit de Raad voor; ingeval hij afwezig is, wordt hij vervangen
> door de Ondervoorzitter. De Raad kan enkel beslissen indien de
> meerderheid van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
> verontschuldigde beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een
> andere beheerder, mits schriftelijke volmacht. Elke beheerder kan
> slechts drager zijn van één volmacht. De beslissingen worden genomen bij
> gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem
> van diegene die de Raad voorzit.
>
> Art. 15. De Raad sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en
> stelt de begroting voor het komende boekjaar op; beide worden ter
> goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
>
> Art. 16. De Raad verantwoordt zijn activiteiten van het afgelopen jaar
> op de Algemene Vergadering.
>
> Art. 17. De Raad van Beheer leidt de zaken van de Vereniging als een
> goede huisvader of -moeder. De Raad vertegenwoordigt deze in en buiten
> rechte. De Raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij
> nodig oordeelt. De Raad is bevoegd om alle daden van beschikking te
> stellen, zoals aankoop en verkoop van roerende of onroerende goederen,
> het hypothekeren ervan, en het afsluiten van huur- of
> verhuurovereenkomsten. Hij treedt op als eiser of verweerder in alle
> rechtsgedingen en kan alle mogelijke overeenkomsten en minnelijke
> schikkingen afsluiten. Deze opsomming is niet beperkend maar aanwijzend;
> de Raad van Beheer is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering
> van deze die door de wet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene
> Vergadering.
>
> Art. 18. Ten aanzien van derden is de Vereniging slechts geldig
> verbonden door de handtekening van de Voorzitter of de Ondervoorzitter.
> Zij zijn bevoegd voor het voeren van de gewone briefwisseling. Zij
> behartigen tevens de belangen van de Vereniging tegenover derden en in
> rechte als eiser of verweerder. Waar nodig kunnen de Voorzitter en de
> Ondervoorzitter dit vertegenwoordigingsrecht, mits goedkeuring van de
> Raad van Beheer, overdragen aan een derde, al dan niet lid van de
> Vereniging.
>
> Art. 19. De Raad van Beheer kan zijn bevoegdheid voor bepaalde
> handelingen en taken overdragen aan één of meerdere beheerders, of zelfs
> aan een ander persoon die al dan niet lid is van de Vereniging. De
> beheerders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de
> Vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van
> het ontvangen mandaat.
>
> TITEL V. -- Diversen
>
> Art. 20. Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, wordt in
> eerste instantie verwezen naar de huishoudelijke reglementen en in
> tweede instantie naar de wet van 27 juni 1921.
>
>
> Aldus opgemaakt in 7 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van
> stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te <gemeente> op <datum>.
>
> (Volgen de handtekeningen.)
> (Get.) <naam1>, <naam2>,...
>
> <OH>--Raad van Beheer
> Onmiddellijk na deze oprichting zijn de stichtende leden in vergadering
> bijeengekomen en werden benoemd als beheerders :
> De heer <naam>, <beroep>, wonende <adres>.
> De heer <naam>, <beroep>, wonende <adres>.
> ...
>
> De Raad van Beheer kiest onder zijn leden als :
> Voorzitter: de heer <naam>
> Ondervoorzitter: de heer <naam>
> Secretaris: de heer <naam>
> Penningmeester: de heer <naam>.
>
> <cumuleren van 2 taken is toegestaan>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iEUEARECAAYFAjzAXeIACgkQiJtXGuTcQcjCPwCfSWk7VTIjDCuJDJas1bM/LXfz
b7YAl32UreV9m+zMDz1l9YMcUInUHl4=
=0fc3
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Openstandaarden mailing list