[openstandaarden] Stilte ?

Truyen Chris 819283011 chris.truyen at b-rail.be
Thu Jul 11 08:56:00 CEST 2002


Het is de laatste dagen zo stil rond openstandaarden ? :(

Iedereen met verlof zekerst ? :))

Greetz,

Chris

Be Clear, Be Smart, Use OpenStandards - www.openstandaarden.be
######################### the GREAT - NMBS ##########################
Project Administrator - SE/IT 036 - sectie 13/2
Loc. H02A222C - Hallepoortlaan 40 - 1060 Brussels
E-Mail: Chris.Truyen at NMBS.be
Tel. Intern.:  911/83.253
Tel. Extern.: (+32)(2)52.83.253
###### There is no OS, like the Linux OS - www.wolf-mechelen.be #####
More information about the Openstandaarden mailing list