[openstandaarden] FSF fout? (off topic)

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sat Oct 19 21:48:05 CEST 2002


On Sat, Oct 19, 2002 at 10:15:48AM +0200, Onno Timmerman wrote:
> Wat jullie zeggen is allemaal correct. Ik heb ook zo mijn bedenkingen. Maar dat
> is irrelevant. Het FSF kan niet zulke politieke statments beginnen maken. Want
> dat lijdt van het onderwerp af.

Sorry, niet akkoord. Het FSF is in leven geroepen om een overtuiging
(meer betaald de overtuiging dat niemand een ander er van zou mogen
weerhouden om iets te doen met software waarop hij of zij het
gebruiksrecht gekregen heeft), en _is_ om die reden een politieke
organisatie met haar eigen mening.

Als die mening impliceert dat het verdrag van Nice beter niet gevolgd
kan worden, dan is dat hun volste recht.

> Stel dat openstandaarden vanaf nu zegt je moet stemmen op de sp.a omdat Onno
> daar werkt en pro-openstandaarden is.

Sorry, da's toch iets heel anders. Ten eerste zegt de FSF niet dat je
zus of zo *moet* stemmen, maar dat ze het je aanraden (of hoe vertaal je
'to urge' anders?). Ten tweede (en vooral) gaat het hier niet om het
stemmen op een bepaalde politieke partij waar toevallig iemand werkt
die toevallig ook een bepaalde mening deelt met de FSF, maar om het al
dan niet goedkeuren van één welbepaalde en duidelijk omschreven
politieke beslissing. Vermits de FSF in wezen een politiek gegrondveste
organisatie is, is het haar goed recht om daar een mening over te
hebben, en die kenbaar te maken.

Of jij het daar nu al dan niet mee akkoord bent, is een andere.

<snip rest van vergelijking>

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021019/272dbea7/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list