[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Fri Jun 17 17:23:45 CEST 2005


Gegroet,

Peter Strickx schreef:

>Het certificaat bevat enkel naam, voornaam en Rijksregisternummer. Geen andere
>identiteitsgegevens.
>  
>
Het bevat nog iets; nl. een certificaat serie-nummer; en voor een 
electronische verrichting is dat eigenlijk het enige dat nodig is. Via 
het RR kunnen instellingen die daarvoor de toestemming hebben (en enkel 
die) daar dan de extra informatie van je vinden.

Twee vragen:
- indien je je certificaat laat revoken (via het gemeentebestuur), kun 
je dan ook onmiddelijk de certificaten laten verwijderen van je eid?

- klopt dat het publiek certicaat op de kaarten ook leesbaar zijn door 
iedereen? Wat is de reden daarvoor? Wat is het nut daarvan? (dat het 
door *iedereen* zomaar leesbaar is?)


>Peter Strickx
>  
>
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050617/b1393b13/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list