[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Tue Jun 21 14:09:58 CEST 2005


Gegroet,

Wouter Verhelst schreef:

>>nee, zolang een eid-key het RRN bevat, kun je het mijns inziens niet maken 
>>om een publieke sleutelserver op te zetten voor de eid
>>    
>>
>Die is er al.
>  
>
Waar staat die? Waar is die te bereiken?
URL?
Cheerio! Kr. Bonne.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3210 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20050621/9761fc1e/smime-0003.bin


More information about the Openstandaarden mailing list