[Openstandaarden] Fwd: OSOSS Nieuwsbrief

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Sep 22 16:19:13 CEST 2005


----- Forwarded message from info at ososs.nl -----

From: info at ososs.nl
Subject: OSOSS Nieuwsbrief
To: dietvu at village.uunet.be
Date: Thu, 22 Sep 2005 14:29:16 +0200 (CEST)

  [logo.png]

                OSOSS Nieuwsbrief

  augustus/september 2005

Inhoud:

   * [1]Tom Kok leidt OSOSS
   * [2]OSOSS Symposium 'Open Doen'
   * [3]Column Pierre Gorissen: Wie be(p/t)aalt wat u mag weten?
   * [4]Bezoek van open source programmeurs aan ICTU
   * [5]Toekomst OSOSS
   * [6]Slachtoffer Volg Systematiek op basis van open standaarden.
   * [7]Nog even geduld: De XML Validatie Service
   * [8]Internationale groep van experts dringt aan op openheid
   * [9]BKWI derde CaNOS-werkgroep
   * [10]Leidraad semantische standaarden
   * [11]Model aanbestedingsvoorwaarden OS&OSS voor een CMS
   * [12]Open Source woordenlijst aangepast
   * [13]Nieuwe workshops Mediaplaza
   * [14]Tip van de maand: "Spice up your XSLT met libxslt?"
   * [15]Congressen en workshops

Tom Kok leidt OSOSS

  Per 1 september 2005 heeft het programma open standaarden en open
  source  software  een  nieuwe  programmamanager.  Tom  Kok  is
  oud-partijvoorzitter van D66 en directeur/eigenaar van CoolGroup BV.
  Hij zal voor de komende vier maanden het programma OSOSS leiden.
  Wilt u Tom Kok persoonlijk ontmoeten en met hem van gedachten wisselen
  omtrent deze veranderingen? Bezoek dan op 8 december 2005 het
  symposium van programma OSOSS. Hier zal het programma OSOSS de nieuwe
  plannen voor het komend jaar presenteren. Ook dit jaar weer veel
  plenaire- en parallelsessies waar u geïnspireerd wordt door veel
  overheidsorganisaties die al bezig zijn met het implementeren van open
  standaarden en open source software.
  Graag nemen we nu ook de gelegenheid om onze oud programmamanager Mark
  Bressers te bedanken voor zijn goede leiderschap van de afgelopen
  jaren. Hij heeft het OSOSS team veel inspiratie, enthousiasme en
  discipline meegegeven die we de komende jaren in een rechte lijn gaan
  doortrekken. Wij wensen Mark veel succes toe in zijn nieuwe functie
  als programmamanager van E-formulieren.
  Verder in deze nieuwsbrief leest u meer over de toekomst van OSOSS en
  het symposium dat zal plaatsvinden op donderdag 8 december 2005.

OSOSS Symposium 'Open Doen'

  Noteert u 8 december 2005 alvast in uw agenda!
  Op  donderdag  8 december 2005 organiseert programma OSOSS het
  jaarlijkse  symposium  in  het  Nieuwegein's Business Center te
  Nieuwegein. Tijdens het symposium ligt de nadruk op "open standaarden
  en open source software: gewoon doen".
  De  dag  bestaat  uit  plenaire  sessies  en veel informatieve
  parallelsessies,  die  verdeeld zijn in twee tracks: 'Beleid &
  Management' en 'Ontwerp & Technologie'. Naast de twee tracks is er dit
  jaar onder de naam 'Jong geleerd...' speciale aandacht voor de manier
  waarop in de onderwijssector wordt omgegaan met open source software
  en open standaarden.
  Centraal  staan  deze dag veel concrete praktijkvoorbeelden van
  overheidsorganisaties die gebruik maken van open standaarden en open
  source software. Ook de organisaties die het programma OSOSS als
  referentieproject heeft ondersteund zijn aanwezig om hun ervaringen
  met  u  te  delen.  Naast  de  ervaringen  van  Nederlandse
  overheidsorganisaties, zal er ook aandacht zijn voor internationale
  initiatieven.
  Dit  symposium richt zich primair op bestuurders, ICT-managers,
  medewerkers ICT en systeembeheerders bij overheidsorganisaties. Door
  de verschillende tracks is dit symposium relevant voor iedereen die
  binnen een overheidsorganisatie te maken krijgt met ICT-vraagstukken.
  Volgende week ontvangt u een uitnodiging en kunt u zich officieel
  aanmelden via de website van OSOSS.

Column Pierre Gorissen: Wie be(p/t)aalt wat u mag weten?

  Voor het levendig maken en houden van de discussie over open
  standaarden en open source software publiceert OSOSS eens in de twee
  maanden een column op de website. De auteurs van de columns zijn
  telkens personen uit verschillende sectoren die een duidelijke mening
  hebben over het onderwerp open standaarden en open source software,
  voorstanders of personen met een kritische noot. Een mening kan ook
  gerust afwijken van de mening van programma OSOSS.
  Dit keer is de column 'Wie be(p/t)aalt wat u mag weten?' verschenen
  van Pierre Gorissen. Pierre Gorissen is consultant bij de afdeling
  onderwijs van Fontys Hogescholen en coördinator van de SURF SiX
  expertisegroep. U bent van harte uitgenodigd uw mening over de column
  te geven via het forum!
  Lees hier de [16]column.

Bezoek van open source programmeurs aan ICTU

  Op vrijdag 9 september vond de eerste bijeenkomst van de OSS Guru
  Group bij ICTU plaats. Programmeurs van verschillende open source
  projecten kwamen naar Nederland. Het doel van de OSS Guru Group is om
  een blijvende relatie tussen de open source community en het Programma
  Modernisering GBA te realiseren. Het programma Modernisering GBA werkt
  aan een nieuw stelsel voor de [17]Gemeentelijke Basis Administratie.
  De software die hierbij wordt ontwikkeld is gebaseerd op open source
  componenten en gaat uit van open standaarden.
  De belangrijkste open source componenten die gebruikt worden zijn
  PostgreSQL, JBoss AS, Hibernate, JBPM en Apache Webserver/AXIS. De
  volgende vier open source programmeurs waren aanwezig bij de eerste
  bijeenkomst van de OSS Guru Group: Dirk-Willem van Gulik (Apache),
  Michael Meskes, Peter Eisentraut (PostgreSQL) en Max Rydahl Andersen
  (JBoss/Hibernate).
  Tijdens de dag kwam ondermeer de architectuur van de nieuwe GBA aan de
  orde.  De  aanwezige  open source programmeurs gaven ieder een
  presentatie over de achtergrond van hun project. De aanwezigen waren
  allen enthousiast over het initatief en hebben met elkaar afgesproken
  dat toekomstige bijeenkomsten van de OSS Guru Group twee keer per jaar
  zullen plaatsvinden.
  [18]Lees meer...

Toekomst OSOSS

  De Nederlandse overheid maakt een nieuwe stap in het borgen van het
  gebruik van open standaarden binnen haar gelederen. Dat wil zij gaan
  doen  d.m.v.  een  nieuw  in te stellen Standaardisatieraad en
  Standaardisatieforum. Deze twee zullen inhoudelijk en secretarieel
  worden  ondersteund door de nieuwe [19]Gemeenschappelijke Beheer
  Organisatie. De activiteiten van de actielijn Open Standaarden van
  Programma OSOSS zullen overgaan naar deze organisatie. Wij staan hier
  helemaal achter. Vormgeving en inrichting zijn momenteel onderwerp van
  gesprek in het 'Management Team' GBO, waarin OSOSS deelneemt.
  Overheidsorganisaties kunnen ook de komende twee jaar blijven rekenen
  op ondersteuning vanuit ICTU op het gebied van open source software.
  De actielijn "Open Source Software" van het Programma OSOSS krijgt
  daarmee een vervolg. "Van denken naar doen" wordt het motto. Meer
  informatie volgt op het OSOSS symposium van 8 december 2005.

Slachtoffer Volg Systematiek op basis van open standaarden.

  Programma OSOSS heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een open
  standaard voor de uitwisseling van slachtofferinformatie gedurende een
  ramp. Tijdens een ramp vinden er vele communicatie stromen plaats,
  onder andere tussen de geneeskundige kolom en het CRIB (Centraal
  Registratie- en Informatie Bureau). Hiervoor is de CRIBXML standaard
  ontwikkeld. Deze standaard wordt 1 oktober op de proef gesteld tijdens
  een rampenoefening in Utrecht. Na de oefening zal er een roadmap voor
  verdere ontwikkeling van de standaard opgesteld worden.

Nog even geduld: De XML Validatie Service

  De XML Validatie Service (voorheen Testbed) is nagenoeg klaar. De XML
  Validatie  Service  maakt  het  mogelijk  om  toepassingen  van
  gestandaardiseerde XML-gegevensuitwisselingen te valideren aan de hand
  van  een  gezamenlijk  afgesproken  standaard. Deze service kan
  ingeschakeld  worden  als kwaliteitscontrole tijdens de software
  ontwikkeling en als een validatie/accreditatie dienst. Daarnaast kan
  de  service  een  rol  spelen  bij het oplossen van mogelijke
  interoperabiliteitsconflicten tussen verschillende organisaties of
  leveranciers bij toepassing van een standaard.
  De XML Validatie Service zal binnenkort beschikbaar worden gesteld via
  de OSOSS website. Houdt daarom de OSOSS website nauwlettend in de
  gaten!

Internationale groep van experts dringt aan op openheid

  Op vrijdag 9 september heeft het Berkman Center for Internet & Society
  van Harvard Law School de Roadmap for Open ICT Ecosystems gepubliceerd
  in een bijeenkomst bij de Wereldbank in New York. Programma OSOSS
  heeft in een groep van experts van over de gehele wereld, onder de
  naam Open ePolicy Group, actief meegewerkt aan de opstelling van de
  roadmap.
  De roadmap wil praktische handreikingen geven voor beleid en actie
  gericht  op  het  open  maken  van  ICT  en  ICT-ecosystemen.
  Kerneigenschappen van openheid, best practices, praktijkvoorbeelden,
  beleidsrichtlijnen en een zogenaamd Openness Maturity Model wordt
  hierin beschreven.
  [20]Download de roadmap nu.

BKWI derde CaNOS-werkgroep

  Nadat eerder dit jaar IDsW en Ravi de eersten waren, zijn nu ook de
  standaardisatie-activiteiten van BKWI een werkgroep geworden van
  CaNOS.
  [21]BKWI werkt aan de standaardisatie van gegevensverkeer in de
  Suwi-keten.
  Met de werkgroep-status bouwt programma OSOSS aan een sterkere relatie
  met open standaardisatie-initiatieven binnen of gerelateerd aan de
  Nederlandse publieke sector. De door deze organisaties ontwikkelde
  standaarden  vinden zo snel hun weg naar CaNOS. Verder kunnen
  inhoudelijke thema's die op enig moment binnen deze initiatieven aan
  de orde zijn gedeeld worden met andere standaardisatie-initiatieven.

Leidraad semantische standaarden

  Naast het bevorderen van de toepassing van internationale open
  basisstandaarden, wil Programma OSOSS ook de passende ontwikkeling van
  daarboven    gelegen    domein-    of    sector-specifieke
  uitwisselingsstandaarden  bevorderen.  De  ontwikkeling  van zo'n
  semantische standaard is geen sinecure. Programma OSOSS wil haar
  doelgroep hiervoor praktische organisatorische en informatiekundige
  handreikingen geven met een leidraad semantische standaardisatie. De
  ontwikkeling van deze leidraad wordt momenteel aanbesteed.

Model aanbestedingsvoorwaarden OS&OSS voor een CMS

  "Welke eisen en wensen moet ik meenemen in een aanbestedingsprocedure
  voor een CMS?" Advies Overheid.nl en het programma OSOSS ontvangen
  deze vraag regelmatig van overheidsorganisaties.
  Het document dat hiervoor geschreven is bevat een Model met eisen en
  wensen dat kan worden gebruikt om open standaarden en open source
  software  in  lijn  met  het  kabinetsbeleid  mee te nemen in
  aanbestedingstrajecten voor de aanschaf en implementatie van een CMS.
  Het document is een concrete uitwerking van de uitgangspunten in de
  "Handleiding  Open  Standaarden  en  Open  Source  Software  in
  aanbestedingen" die het programma OSOSS eerder in opdracht van de
  Minister ontwikkelde.
  [22]Lees meer...

Open Source woordenlijst aangepast

  De Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep (NTG) is een proces gestart om
  de  Nederlandstalige  woordenlijst aan te passen aan de nieuwe
  spellingsregels. Na aanpassing zal de woordenlijst ter certificering
  voorgelegd worden aan de Nederlandse Taalunie (NTU). Het programma
  OSOSS heeft hiertoe het initiatief genomen door de verschillende
  partijen  bij  elkaar te brengen, en blijft het proces actief
  ondersteunen. NTG en OSOSS staan open voor samenwerking met andere
  belanghebbenden.
  [23]Lees meer...

Nieuwe workshops Mediaplaza

  Open Source Software: Moet ik daar nu wel of niet aan beginnen?
  De komende maanden organiseert Media Plaza, in opdracht van het
  Ministerie van Economische Zaken en in samenwerking met OSOSS en
  Syntens, weer een nieuwe serie workshops waarin wij u helpen een
  antwoord te vinden op deze vraag. Open source kan u een scala aan
  voordelen en kansen bieden. Bij het kiezen voor open source is het
  echter belangrijk de juiste argumenten en criteria te gebruiken. De
  aanstaande workshops stellen u in staat open source zelf te ervaren en
  een eigen oordeel te vormen.
  Bekijk hier de verschillende [24]data.
  Speciale aandacht is er voor de PIT-ICT workshop `Open source in
  ICT-inkooptrajecten'.
  Dat open source inmiddels geen onbekend fenomeen meer is, blijkt wel
  uit de vele artikelen over het thema in de diverse vakbladen. Toch
  leven er bij veel ICT-inkopers nog veel vragen rondom open source
  software (oss) en het inkooptraject dat eraan verbonden is. Het
  projectteam PIT ICT heeft dan ook het initiatief opgevat om in
  samenwerking met stichting Media Plaza een exclusieve workshop te
  organiseren waarin wordt ingegaan op het inkoopproces van oss binnen
  de Rijksoverheid. Een onderwerp dat u als ICT-inkoper uiteraard zal
  aanspreken!
  [25]Lees verder...

Tip van de maand: "Spice up your XSLT met libxslt?"

  XSLT  of  XSL  Transform, voluit Extensible Stylesheet Language
  Transformations is een standaard voor het omzetten van de informatie
  in  een  XML-document  naar  een ander formaat, of een anders
  gestructureerd  XML-document.  Veelgebruikte  toepassingen  zijn
  omzettingen naar XHTML, WML en PDF. Voor meer informatie zie:
  [26]http://nl.wikipedia.org/wiki/XSLT.
  Als het gaat om XSLT-processors zijn de uit het Apache-project
  afkomstige Xalan en Saxon het meest bekend. Een zeer bekende open
  source XSLT-processor is libxslt van Daniel Viellard. Deze wordt samen
  met libxml2 gebruikt voor de helpdocumentatie binnen de twee meest
  vooraanstaande open source desktop-omgevingen KDE en GNOME. Naast het
  gebruik onder Linux zijn er ook ports beschikbaar voor Windows en
  Macintosh. Libxslt en libxml2 zijn geschreven in C en hebben daardoor
  weinig geheugen nodig. Bovendien hebben ze leuke features en zijn ze
  door interfaces in C, Python en Perl gemakkelijk te integreren met
  andere software.
  Omdat libxslt, Xalan en Saxon allen gratis zijn, is er geen reden ze
  niet alle drie te gebruiken. Voor productie-applicaties zal een test
  doorgevoerd moeten worden om te zien wat de performance is van de
  processor. Libbxslt heeft genoeg bijzondere eigenschappen, waardoor
  het een geduchte mededinger als xslt processor voor uw volgende
  applicatie kan zijn.

Congressen en workshops

  Interessante [27]congressen op korte termijn zijn:
  02-11-2005 : Europese WebGUI Gebruikers Conferentie
  De eerste WebGUI Gebruikers Conferentie wordt gehouden op 2 en 3
  november in Amsterdam.
  Dit  tweedaags evenement heeft een programma met vele sprekers
  waaronder JT Smith, de bedenker van WebGUI. Daarnaast zijn er zo'n
  dertig  workshops  voor  beginners,  gevorderden, perl-guru's en
  systeembeheerders. Dit alles vindt plaats in Felix Meritis in het
  hartje van Amsterdam.
  09-11-2005 : LinuxWorld 2005
  Op woensdag 9 en donderdag 10 november vindt de 2e editie plaats van
  LinuxWorld 2005 in de Jaarbeurs te Utrecht.
  Dit tweedaagse evenement heeft zo'n 275 exposanten op het gebied van
  beveiliging en informatiebeveiliging, data-opslag en open source.
  Verschillende leveranciers van open source producten tonen daar hun
  nieuwste producten, systemen en toepassingen.
  10-11-2005 : 8e eNederland Congres
  Het 8e eNederland Congres zal plaatsvinden in Figi te Zeist.
  Thema van het 8e eNederland Congres is dan ook: Doorbraken en
  uitdagingen voor de informatiemaatschappij
   _________________________________________________________________

  Wilt u zich aan- of afmelden voor deze Nieuwsbrief, klik dan [28]hier.
  Wilt u contact opnemen met OSOSS, klik dan [29]hier.

References

  1. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#1
  2. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#2
  3. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#3
  4. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#4
  5. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#5
  6. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#6
  7. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#7
  8. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#8
  9. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#9
 10. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#10
 11. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#11
 12. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#12
 13. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#13
 14. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#14
 15. file://localhost/home/dieter/tmp/mutt.html#15
 16. http://www.ososs.nl/article.jsp?article=18573
 17. http://www.gba.nl/
 18. http://www.ososs.nl/article.jsp?article=18668
 19. http://www.gbo.overheid.nl/
 20. http://cyber.law.harvard.edu/epolicy/
 21. http://www.bkwi.nl/
 22. http://www.ososs.nl/article.jsp?article=18660
 23. http://www.ososs.nl/article.jsp?article=18674
 24. http://www.ososs.nl/article.jsp?article=18664
 25. http://www.ososs.nl/article.jsp?article=18666
 26. http://nl.wikipedia.org/wiki/XSLT
 27. http://www.ososs.nl/index.jsp?page=205
 28. http://www.ososs.nl/index.jsp?alias=newsletter
 29. http://www.ososs.nl/index.jsp?alias=contact

----- End forwarded message -----

-- 
Met vriendelijke groeten,
Dieter

Homepage: <http://www.student.ru.nl/dieter.vanuytvanck/>More information about the Openstandaarden mailing list