[openstandaarden] update twee html file'kes

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Wed Apr 3 21:49:19 CEST 2002


On Wed, Apr 03, 2002 at 09:22:07PM +0200, Wim Stubbe wrote:

> Dat moet nog bepaald worden. Als iemand zich geropen voelt een tekstje op te 
> maken, als voorstel.
> 
> Dan kunnen we daar wat aan sleutelen, toevoegen, en op de tijdelijke site 
> gooien. ;-)
> 
> Zelf ben ik van plan wel iets op te stellen, ten gepasten tijde, dwz als mijn 
> vriendin eens voor een paar uurkes weg is. Maar niemand hou je tegen, ik 
> zeker niet want ik ben aartslui ;-)

Bij deze, voorstel tot RFC 'toegankelijk':

Een bepaald bestandsformaat is toegankelijk wanneer het op alle gangbare
hardware onder elk gangbaar besturingssysteem kan geraadpleegd worden.  
(eventueel gangbaar vervangen door "zo goed als alle"?)

Bovendien moet er zo goed als mogelijk rekening gehouden worden met
raadpleging door personen met een handicap, van welke aard dan ook
(visueel, auditief, lichamelijk, verstandelijk).

En ten slotte nog voor de link-rubriek: www.drempelsweg.nl .

groeten
Dieter

-- 
Sent by dieter running Linux 2.4.16 on an i686
9:36pm  up 11:47,  5 users,  load average: 0.03, 0.05, 0.08
homepage: http://studwww.rug.ac.be/~dvuytvan/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/69e1ba10/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list