[openstandaarden] statuten

Energon energon_ at yahoo.com
Fri Apr 19 18:05:23 CEST 2002


--- Mark Van den Borre <mark at musicaliberata.org> wrote:
> Standaardjes,
> 
> Looksaus heeft zich weer eens goed laten gaan en is eens in een paar
> schuiven gaan rommelen. Ziehier het resultaat.
> 
> Deze statuten zijn -buiten de doelstellingen uiteraard- gecontroleerd
> geweest door de juristen van vsdc (www.vsdc.be) bij het voorbereiden van
> de oprichting van een andere vzw. Richt jullie kritiek dus vooral op
> "Art. 3 - De Vereniging heeft tot doel".
> 
> Ik heb dingen waaraan zeker moet worden aan-/ingevuld tussen <> gezet.
> 
> Neem er een glaasje bij, want het is droge kost...
> 
> Veel leesplezier,
> 
> Looksaus
> 
> ----------------------------------------------------------------------
> ONTWERP VAN STATUTEN
> ----------------------------------------------------------------------
> 
> Ondergetekenden : 
> 
> <naam1>,  <beroep>, wonende <uw adres>
> <naam2>,  <beroep>, wonende <uw adres>
> ...,
> allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een
> Vereniging Zonder Winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de
> v.z.w.-wet van 27 juni 1921 met de hiernavolgende statuten.
> 
> TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur, ontbinding
> 
> Artikel 1. De Vereniging heeft als naam: “standards Ouverts - Open
> standaarden", Vereniging Zonder Winstoogmerk, afgekort “sOs”, v.z.w.,
> hierna genoemd de Vereniging.
> <Die afkortingentoestand moet nog nagekeken worden>

Ik stel voor om beide woorden met een hoofdletter te schrijven, het is
tenslotte een naam, de afkorting sOs (case-sensitive) vind ik zeer goed.

> 
> Art. 2. De Vereniging is gevestigd te <gemeente>,<straat nummer>. De
> zetel kan door de Algemene Vergadering worden overgebracht naar elke
> andere plaats binnen België. Iedere verandering van de zetel moet worden
> bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. 
> 
> Art. 3. De Vereniging heeft tot doel : 
> <spui uw kritiek!>
> 1° Het aanmoedigen van de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van
> open standaarden voor digitale communicatie, met als primaire
> doelgebieden overheid, onderwijs en media. Dit werkgebied van open
> standaarden omvat voornamelijk, maar niet uitsluitend open
> bestandsformaten en open communicatieprotocollen.

Moet erbij staan wat onze primaire doelwitten zijn? Die kunnen eventueel in een
intern reglement, om dan aangepast te worden indien bv. de overheid volledig ok
is... */me droomt rustig verder*

> 
> 2° Het opvolgen en duiden van de maatschappelijke en juridische context
> waarin bovenvermelde activiteiten plaatsvinden. 
> 
> 3° Het aanmoedigen van het gebruik en de aanmaak van noodzakelijke open
> standaarden-compatibele hulpmiddelen, zoals onder meer software en
> documentatie, die kunnen bijdragen tot het kostenefficiënt aanmaken,
> verspreiden en gebruiken van digitaal materiaal en
> communicatieprotocollen  in een open en standaard formaat. Dit omvat
> onder meer het het aanmaken van documentatie, en het bieden van hard- en
> softwarematige ondersteuning en netwerkdiensten, alsook het verzorgen
> van opleidingen in het gebruik ervan.
> 
> 4° Een bindmiddel te vormen tussen alle geïnteresseerden in open
> standaarden, en een constructieve verhouding na te streven met
> softwaremakers, auteurs van digitale informatie, verantwoordelijken voor
> digitale diensten, uitgevers, verdelers, eindgebruikers; en hun
> vertegenwoordigers.
> 
> Om dit doel te bereiken kan de Vereniging alle middelen aanwenden die
> tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks
> bijdragen. De Vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is
> bepaald, giften en legaten in ontvangst nemen, fondsen inzamelen, iedere
> financiële, materiële en morele steun van particulieren, vennootschappen
> en openbare of private instellingen ontvangen. Zij kan onder meer alle
> eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren,
> personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, kortom alle
> activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel
> rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk
> doel kan de Vereniging zelfs daden van koophandel stellen.
> 
> Art. 4. De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te
> allen tijde ontbonden worden door de Algemene Vergadering. Deze benoemt
> terzelfdertijd de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. De Algemene
> Vergadering zal, na vereffening van het eventueel passief, een
> bestemming geven aan de activa, welke zo veel mogelijk het ‘open
> standaarden'-concept benadert ter promotie waarvan de Vereniging werd
> opgericht. De eventuele 'open content' en 'vrije software' materialen
> waarvan Musica Liberata een, desgevallend digitaal, exemplaar beheert,
> kunnen omwille van hun publieke licentie niet als een eigendom beschouwd
> worden. Zij moeten ook na ontbinding op actieve wijze publiek gemaakt
> worden, tenminste via het internet. Zij moeten bij ontbinding van de
> Vereniging aan elk van de stemgerechtigde leden alsook aan de Debian
> GNU/Linux organisatie bezorgd worden in een open en standaard formaat.

Musica Liberata? Hmmm... :-p

> 
> TITEL II. -- Leden, soorten, toetreding, lidmaatschapsbijdrage, ontslag,
> uitsluiting
> 
> Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan
> drie. De Vereniging heeft werkende en niet-werkende leden. Met de term
> lid, worden steeds een "werkend" lid bedoeld. De bovenvermelde
> oprichters zijn de eerste werkende leden.
> Enkel de werkende leden komt de volheid van het lidmaatschap toe, met
> inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering. De Raad van
> Beheer kan in het huishoudelijk reglement, onder door hem bepaalde
> voorwaarden, andere leden zoals ereleden tot de Vereniging toelaten.
> 
> Art. 6. Als lid kan tot de Vereniging toetreden, ieder natuurlijke
> persoon of rechtspersoon, die daartoe een schriftelijk verzoek richt tot
> de Raad van Beheer, en die door de Raad van Beheer als zodanig wordt
> aanvaard. 
> 
> Art. 7. De Raad van Beheer zal ieder jaar de lidmaatschapsbijdrage
> bepalen. De maximum bijdrage is bepaald op 100 (honderd) EURO. Het
> betalen van de lidmaatschapsbijdrage houdt in: het aanvaarden van de
> statuten en van de huishoudelijke reglementen. Een lid is in geen geval
> persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vereniging.
> 
> Art. 8. Het lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet stort, wordt de facto
> als ontslagnemend beschouwd. Elk lid is vrij op gelijk welk ogenblik uit
> de Vereniging te treden. Het ontslag moet per aangetekend schrijven aan
> de Raad van Beheer ter kennis worden gebracht. Indien de Raad dit nodig
> oordeelt voor de continuïteit van de werking, bepaalt hij een
> opzegtermijn van vier maanden voor het ontslagnemend lid.

En een overleden lid? Of staat dat in de wet van 27 juni 1921?

> 
> Geen enkel lid, ook niet een uittredend lid, kan rechten doen gelden op
> het maatschappelijk bezit van de Vereniging.
> 
> Tot uitstluiting van een lid kan slechts worden beslist door de Algemene
> Vergadering, indien die uitsluiting gedetailleerd op de agenda is
> vermeld, indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of
> vertegenwoordigd is en met een meerderheid van twee derden van de
> stemmen. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden in
> volgende gevallen : overtreding van de statuten of van de huishoudelijke
> reglementen; het stellen van daden die strijdig zijn met het doel van de
> Vereniging, die de eer van de leden of van de Vereniging aantasten of
> die in strijd zijn met de loyaliteit die tussen de leden van eenzelfde
> Vereniging verondersteld wordt te bestaan.
> 
> TITEL III. -- Algemene Vergadering, samenstelling, bevoegdheid,
> oproeping, besluitvorming
> 
> Art. 9. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde
> leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Beheer, of
> bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter. Een stemgerechtigd lid
> kan zich laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid, mits
> schriftelijke volmacht. Elk afwezig of niet-vertegenwoordigd lid wordt
> geacht een niet-schriftelijke volmacht te geven aan diegene die de
> Vergadering voorzit. Elk ander aanwezig lid mag slechts drager zijn van
> één volmacht. 
> 
> De oproeping voor de Algemene Vergadering dient de agenda, plaats van
> bijeenkomst en datum te bevatten en wordt verstuurd per gewone brief
> minstens 10 dagen vóór de Vergadering. De oproeping wordt ondertekend
> door de Voorzitter of de Ondervoorzitter. Een buitengewone Algemene
> Vergadering kan echter op elk ogenblik geldig plaatsvinden indien de
> Voorzitter dit dringend oordeelt voor de werking van de Vereniging, en
> indien alle stemgerechtigde leden unaniem en schriftelijk daartoe
> akkoord gaan. De notulen van de Algemene Vergadering worden na de
> Vergadering ofwel onmiddellijk, ofwel per gewone brief of e-mail aan de
> leden ter kennis gebracht. Deze beslissingen worden genoteerd in een
> bijzonder register, in bewaring bij de secretaris, bij wie al de
> belanghebbenden er kennis kunnen van nemen.
> 
> Art. 10. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor : het
> wijzigen van de statuten, het wijzigen van de maatschappelijke zetel,
> het benoemen en ontslaan van beheerders, het goedkeuren van begrotingen
> en rekeningen, het uitsluiten van een lid en het vrijwillig ontbinden
> van de Vereniging.
> 
> Art. 11. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter
> of door twee beheerders, telkens als het doel van de Vereniging dit
> vereist. Tenminste een vijfde van de leden kan de Voorzitter verzoeken
> de Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zij moet ten minste_eenmaal
> per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van het beleid en van
> de rekeningen van het afgelopen jaar alsmede de goedkeuring van de
> begroting voor het volgende jaar. Deze jaarlijkse Vergadering vindt
> plaats in het eerste kwartaal van het kalenderjaar.
> Het boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; in
> afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van oprichting
> tot 31 december 2002.
> 
> Art. 12. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bij gewone
> meerderheid genomen. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
> beslist met een twee derde meerderheid, indien die wijziging
> gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derden van de
> stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal
> niet bereikt, dan kan een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen
> worden, zoals door deze statuten is bepaald en waarop deze Vergadering
> een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een
> door deze tweede Vergadering genomen besluit tot wijziging van de
> statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd.
> Tot wijziging van het doel van de Vereniging kan slechts met
> eenparigheid van stemmen worden besloten.
> 
> TITEL IV. -- Raad van Beheer, aantal beheerders, taakverdeling,
> bevoegdheden
> 
> Art. 13. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Beheer van ten
> minste twee beheerders. Zij worden voorgesteld door de bestaande Raad en
> gekozen door de Algemene Vergadering. Benoeming, aftreden en afzetting
> van een beheerder worden binnen één maand in de Bijlage tot het Belgisch
> Staatsblad bekendgemaakt. Een beheerder is herkiesbaar.
>  
> Tot afzetting van een beheerder kan slechts worden beslist door de
> Algemene Vergadering, indien die afzetting gedetailleerd op de agenda is
> vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of
> vertegenwoordigd is. De afzetting kan slechts uitgesproken worden in
> volgende gevallen : overtreding van de statuten of van de huishoudelijke
> reglementen; het stellen van daden die strijdig zijn met het doel van de
> Vereniging, die de eer van de leden of van de Vereniging aantasten of
> die in strijd zijn met de loyaliteit die tussen de leden van eenzelfde
> Vereniging verondersteld wordt te bestaan.
> 
> Art. 14. De Raad van Beheer benoemt in zijn schoot een Voorzitter, een
> Ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De Raad wordt
> bijeengeroepen door de Voorzitter of door minimum  twee beheerders. De
> Voorzitter zit de Raad voor; ingeval hij afwezig is, wordt hij vervangen
> door de Ondervoorzitter. De Raad kan enkel beslissen indien de
> meerderheid van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
> verontschuldigde beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een
> andere beheerder, mits schriftelijke volmacht. Elke beheerder kan
> slechts drager zijn van één volmacht. De beslissingen worden genomen bij
> gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem
> van diegene die de Raad voorzit.
> 
> Art. 15. De Raad sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en
> stelt de begroting voor het komende boekjaar op; beide worden ter
> goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
> 
> Art. 16. De Raad verantwoordt zijn activiteiten van het afgelopen jaar
> op de Algemene Vergadering.
> 
> Art. 17. De Raad van Beheer leidt de zaken van de Vereniging als een
> goede huisvader of -moeder. De Raad vertegenwoordigt deze in en buiten
> rechte. De Raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij
> nodig oordeelt. De Raad is bevoegd om alle daden van beschikking te
> stellen, zoals aankoop en verkoop van roerende of onroerende goederen,
> het hypothekeren ervan, en het afsluiten van huur- of
> verhuurovereenkomsten. Hij treedt op als eiser of verweerder in alle
> rechtsgedingen en kan alle mogelijke overeenkomsten en minnelijke
> schikkingen afsluiten. Deze opsomming is niet beperkend maar aanwijzend;
> de Raad van Beheer is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering
> van deze die door de wet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene
> Vergadering.
> 
> Art. 18. Ten aanzien van derden is de Vereniging slechts geldig
> verbonden door de handtekening van de Voorzitter of de Ondervoorzitter.
> Zij zijn bevoegd voor het voeren van de gewone briefwisseling. Zij
> behartigen tevens de belangen van de Vereniging tegenover derden en in
> rechte als eiser of verweerder. Waar nodig kunnen de Voorzitter en de
> Ondervoorzitter dit vertegenwoordigingsrecht, mits goedkeuring van de
> Raad van Beheer, overdragen aan een derde, al dan niet lid van de
> Vereniging.
> 
> Art. 19. De Raad van Beheer kan zijn bevoegdheid voor bepaalde
> handelingen en taken overdragen aan één of meerdere beheerders, of zelfs
> aan een ander persoon die al dan niet lid is van de Vereniging. De
> beheerders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de
> Vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van
> het ontvangen mandaat.
> 
> TITEL V. -- Diversen
> 
> Art. 20. Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, wordt in
> eerste instantie verwezen naar de huishoudelijke reglementen en in
> tweede instantie naar de wet van 27 juni 1921.
> 
> 
> Aldus opgemaakt in 7 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van
> stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te <gemeente> op <datum>.
> 
> (Volgen de handtekeningen.)
> (Get.) <naam1>, <naam2>,...
> 
> <OH>--Raad van Beheer
> Onmiddellijk na deze oprichting zijn de stichtende leden in vergadering
> bijeengekomen en werden benoemd als beheerders : 
> De heer <naam>, <beroep>, wonende <adres>.
> De heer <naam>, <beroep>, wonende <adres>.
> ...
> 
> De Raad van Beheer kiest onder zijn leden als : 
> Voorzitter: de heer <naam>
> Ondervoorzitter: de heer <naam>
> Secretaris: de heer <naam>
> Penningmeester: de heer <naam>.
> 
> <cumuleren van 2 taken is toegestaan>

Goed werk!

Frank

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Tax Center - online filing with TurboTax
http://taxes.yahoo.com/More information about the Openstandaarden mailing list