Re(2): [openstandaarden] statuten v0.2y

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Thu Apr 25 17:52:00 CEST 2002


Sven Vermeulen (25/04/02 15:18):
>On Sat, Apr 20, 2002 at 09:38:54PM +0200, Mark Van den Borre wrote:
>> Art. 3. De Vereniging heeft tot doel :
>> <spui uw kritiek!>
>> 1° Het aanmoedigen van de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van
>> open standaarden voor digitale communicatie. Dit werkgebied van open
>> standaarden omvat voornamelijk, maar niet uitsluitend open
>> bestandsformaten en open communicatieprotocollen.
>
>... voor digitale communicatie en informatieoverdracht.
>

akkoord

>> 2° Het opvolgen en duiden van de maatschappelijke en juridische context
>> waarin bovenvermelde activiteiten plaatsvinden.
>
>Dit snap ik niet. Wat wil dit zeggen?
>
>> 3° Het aanmoedigen van het gebruik en de aanmaak van noodzakelijke open
>
>... van de aanmaak en het gebruik van open ...
>
>Ik denk dat die volgorde logischer is :-)
>Waarom moet die "noodzakelijke" ertussen staan?

inderdaad beter, aanpassen die hap ;-)


>
>> standaarden-compatibele hulpmiddelen, zoals onder meer software en
>> documentatie, die kunnen bijdragen tot het kostenefficiënt aanmaken,
>> verspreiden en gebruiken van digitaal materiaal en
>> communicatieprotocollen in een open en standaard formaat. Dit omvat
>
>Ik denk dat trouwens dat we de definitie van "standaard" moeten opnemen in de
>statuten. Of toch wat wij zien als standaard.

idd

>
>> 4° Een bindmiddel te vormen tussen alle geïnteresseerden in open
>> standaarden, en een constructieve verhouding na te streven met
>> softwaremakers, auteurs van digitale informatie, verantwoordelijken voor
>> digitale diensten, uitgevers, verdelers, eindgebruikers; en hun
>> vertegenwoordigers.
>
>... uitgevers, verdelers, eindgebruikers, ... en hun vertegenwoordigers.
>
>Dus de 2e "..." (\ldots in't TeX) zou ik ertussen zetten voor het geval we
>iets vergeten hebben. Tenzij je dat net niet wil (die "...")?
>

ik heb geen probleem met puntjes. Dat kost immer niet veel aan inkt....

>> De oproeping voor de Algemene Vergadering dient de agenda, plaats van
>> bijeenkomst en datum te bevatten en wordt verstuurd per gewone brief
>> minstens 10 dagen vóór de Vergadering.
>
>... en wordt verstuurd per gewone brief of digitaal ondertekende e-mail,
>minstens 10 ...
>

Waarom niet, in het digitaal tijdperk....

>Een elektronische handtekening is rechtsgeldig in België (wetten van 20
>oktober 2000 en 9 juli 2001). Dus als de Raad met bv OpenPGP hun e-mails
>verzenden (bv mbv GnuPG) dan moeten we niet per sé via briefwisseling werken.
>
>http://mineco.fgov.be/information_society/e-signatures/home_nl.htm
>
>[...]
>> gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derden van de
>> stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal
>> niet bereikt, dan kan een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen
>> worden, zoals door deze statuten is bepaald en waarop deze Vergadering
>> een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een
>> door deze tweede Vergadering genomen besluit tot wijziging van de
>> statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd.
>
>Ik ken dat. Vergaderen om 14.00 op een bepaalde dag. Als niet het goede
>aantal mensen aanwezig is vergaderen we opnieuw om 14.15u. van diezelfde dag.
>
>> Aldus opgemaakt in 7 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van
>> stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te <gemeente> op <datum>.
>
>Waarom 7 exemplaren?
>
>Mvg,
> Sven Vermeulen
>
>--
>"Steve Balmer, CEO of Microsoft, recently referred to LINUX as a cancer.
> Unsurprisingly, that's incorrect; LINUX was released on August 25th,
> 1991 and is therefor a virgo."
>


 NMBS TELECOM - TE 513
 Hallepoortlaan 40
 B - 1060 Brussel
 Tel 911 83603 - +32 2 528 3603
 GSM +32 478 51 14 28
 Fax - +32 2 528 37 19

        E-mail werk : wim.stubbe at b-rail.be
        E-mail privé : alien at alienservices.dyndns.org

http://www.telecomrail.com
More information about the Openstandaarden mailing list