[openstandaarden] statuten v0.2y

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Apr 25 16:18:32 CEST 2002


On Sat, Apr 20, 2002 at 09:38:54PM +0200, Mark Van den Borre wrote:
> Art. 3. De Vereniging heeft tot doel : 
> <spui uw kritiek!>
> 1° Het aanmoedigen van de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van
> open standaarden voor digitale communicatie. Dit werkgebied van open
> standaarden omvat voornamelijk, maar niet uitsluitend open
> bestandsformaten en open communicatieprotocollen.

... voor digitale communicatie en informatieoverdracht.

> 2° Het opvolgen en duiden van de maatschappelijke en juridische context
> waarin bovenvermelde activiteiten plaatsvinden. 

Dit snap ik niet. Wat wil dit zeggen?
 
> 3° Het aanmoedigen van het gebruik en de aanmaak van noodzakelijke open

... van de aanmaak en het gebruik van open ...

Ik denk dat die volgorde logischer is :-)
Waarom moet die "noodzakelijke" ertussen staan?

> standaarden-compatibele hulpmiddelen, zoals onder meer software en
> documentatie, die kunnen bijdragen tot het kostenefficiënt aanmaken,
> verspreiden en gebruiken van digitaal materiaal en
> communicatieprotocollen  in een open en standaard formaat. Dit omvat

Ik denk dat trouwens dat we de definitie van "standaard" moeten opnemen in de
statuten. Of toch wat wij zien als standaard.

> 4° Een bindmiddel te vormen tussen alle geïnteresseerden in open
> standaarden, en een constructieve verhouding na te streven met
> softwaremakers, auteurs van digitale informatie, verantwoordelijken voor
> digitale diensten, uitgevers, verdelers, eindgebruikers; en hun
> vertegenwoordigers.

... uitgevers, verdelers, eindgebruikers, ... en hun vertegenwoordigers.

Dus de 2e "..." (\ldots in't TeX) zou ik ertussen zetten voor het geval we
iets vergeten hebben. Tenzij je dat net niet wil (die "...")?
 
> De oproeping voor de Algemene Vergadering dient de agenda, plaats van
> bijeenkomst en datum te bevatten en wordt verstuurd per gewone brief
> minstens 10 dagen vóór de Vergadering. 

... en wordt verstuurd per gewone brief of digitaal ondertekende e-mail,
minstens 10 ...

Een elektronische handtekening is rechtsgeldig in België (wetten van 20
oktober 2000 en 9 juli 2001). Dus als de Raad met bv OpenPGP hun e-mails
verzenden (bv mbv GnuPG) dan moeten we niet per sé via briefwisseling werken.

http://mineco.fgov.be/information_society/e-signatures/home_nl.htm

[...]
> gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derden van de
> stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal
> niet bereikt, dan kan een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen
> worden, zoals door deze statuten is bepaald en waarop deze Vergadering
> een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een
> door deze tweede Vergadering genomen besluit tot wijziging van de
> statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd.

Ik ken dat. Vergaderen om 14.00 op een bepaalde dag. Als niet het goede
aantal mensen aanwezig is vergaderen we opnieuw om 14.15u. van diezelfde dag.

> Aldus opgemaakt in 7 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van
> stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te <gemeente> op <datum>.

Waarom 7 exemplaren?
 
Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
"Steve Balmer, CEO of Microsoft, recently referred to LINUX as a cancer.
 Unsurprisingly, that's incorrect; LINUX was released on August 25th,
 1991 and is therefor a virgo."
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020425/9306f1f8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list