[openstandaarden] Structuur OpenStandaarden vzw

Energon energon_ at yahoo.com
Tue Apr 30 02:05:45 CEST 2002


Beste standaardjes,


Ik verveelde mij weer en heb geprobeerd mij een beetje zinnig bezig te
houden. De inhoud van deze mail is uit mijn verveling ontsproten. Ik denk
dat het de moeite waard is om hem tot op het einde te lezen. Commentaar
is welkom.

Bij problemen kan deze mail ook gedownload worden als txt:
http://users.pandora.be/energon/OSstructuur.txt


Frank aka Energon

                  * * *

Inhoud van deze mail:

Voorlopige structuur Openstandaarden:
 - Raad van Beheer
 - Algemene Structuur (matrix)
  * Werkgroepen verticaal
  * Werkgroepen horizontaal
 - Taken werkgroepen horizontaal
 - Taken werkgroepen verticaal
 - Kandidaturen: Stel je kandidaat voor een functie!

                  * * *

Om een totale chaos te voorkomen stel je je mailclient best in op een
fixed-width font. (= een lettertype met vaste breedte ;) ) Ik heb mijn best
gedaan om niet over 80 chars/lijn te gaan.

                  * * *

OpenStandaarden structuur:

Raad van Beheer
 
 - voorzitter: zit de vergaderingen voor.
 - ondervoorzitter: zit vergaderingen voor indien de voorzitter afwezig is.
 - secretaris: krijgt alle gewone briefwisseling gericht aan de vereniging en
  bezorgt die aan de juiste werkgroep.
 - penningmeester: doet het geldbeheer. Indien een werkgroep geld nodig heeft,
  gaat de verantwoordelijke naar de penningmeester.
 - andere verantwoordelijkheden/bestuursleden?


Algemene structuur (matrix)

Opdeling structuur in matrixvorm. Elke rij en elke kolom heeft een
verantwoordelijke die zorgt voor de coördinatie binnen de werkgroep. Hij/zij
zorgt ook voor rapportering aan de Raad van Beheer. Op elke elk kruising
(kolom, rij) zit de persoon die beide taken op zich neemt. Indien er ergens een
persoon zou wegvallen, kan het gat gemakkelijk opgevuld worden. Een concreet 
voorbeeld: persoon(overheid, website) zorgt voor de pagina's op de site die
inhoudelijk gevuld worden door de werkgroep "overheid". De lay-out, front-end, 
back-end,... moeten in overeenstemming zijn met de rest van de site, die haalt
hij/zij dus bij (de verantwoordelijke van) werkgroep "website". Met zo'n 
structuur kan er gemakkelijk vergaderd worden in kleine groepjes, bvb.
voor veranderingen van de website, kan de verantw. voor werkgroep "website"
zijn werkgroep bijeenroepen.

Buiten de verantwoordelijken, zijn de werkende leden dus altijd lid van
minstens 2 werkgroepen (1 horizontaal en 1 verticaal). De verantwoordelijke
volgt de acties van zijn/haar werkgroep op en stuurt bij waar nodig.

 Werkgroepen verticaal
  - leden
  - standaarden
  - overheid
  - overheidsbedrijven
  - onderwijs
  - pers
  - activiteiten
  - ...
 
 Werkgroepen horizontaal
  - website
  - briefwisseling
  - specifieke taakverdeling
  - ...
  

Taken werkgroepen horizontaal

 - website
  Alles i.v.m. de OpenStandaarden website: templates, front-ends, back-ends,
  inhoud, ...
 - briefwisseling
  Alles i.v.m. briefwisseling (zowel gewone post als elektronische post),
  belangrijk hierbij is het toezien op consistentie tussen verschillende
  werkgroepen, correct taalgebruik, opstellen van templates, ...
 - specifieke taakverdeling
  verdeling van taken, opvolging van uitvoering van die taken, evaluatie 
  achteraf


Taken werkgroepen verticaal

 - leden
  Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat met leden te maken heeft.
  Daaronder valt ledenwerving, controle geschiktheid, ...
  * website:
    ° gegevenswijzigingen leden (adres, e-mailadres, ...)
    ° kandidatuur/inschrijving voor nieuwe leden
    ° ideeënbus
  * briefwisseling:
    ° oproeping AV
  * specifieke taken:
    ° opvolging ledenverloop
    ° gegevenswijzigingen
    ° behandeling vragen, klachten, ... van leden

 - standaarden
  Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat met standaarden te maken
  heeft. Daaronder valt het zoeken naar open en gesloten standaarden,
  classificatie, opvolging veranderingen in standaarden, ...
  * website:
    ° lijst met openstandaarden
    ° lijst gesloten standaarden
    ° vergelijking gesloten met overeenkomende open standaard als
     alternatief.
  * briefwisseling
    ° controle juistheid andere werkgroepen
  * specifieke taken
    ° zoeken nieuwe standaarden (open en gesloten)
    ° opvolgen veranderingen in standaarden (open en gesloten)
    ° vergelijken standaarden (open >< gesloten, open >< open)

 - overheid (ministerie van onderwijs bij onderwijs?)
  Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat met de overheid zelf te maken
  heeft (overheidsbedrijven dus niet). Daaronder valt controle websites
  overheid, documenten die zij aanbieden, opvolging wetten, de overheid
  attent maken op de nood aan open standaarden,...
  * website
    ° overzicht gecontroleerde sites van overheid, veranderingen, score,...
    ° briefwisseling online indien toegestaan
    ° voorbeelden bv van andere overheden die het beter(slechter) doen
  * briefwisseling
    ° briefwisseling met overheid
  * specifieke taken
    ° controle en opvolging overheidssites
    ° controle en opvolging ontwikkelingen, bv. online belastingaangifte
    ° opvolging wetten/wetsvoorstellen i.v.m. onze doelstelling
    ° aanschrijven overheden i.v.m. nood aan OS, suggesties, ...


 - overheidsbedrijven
  Deze werkgroep houdt zich bezig met alles i.v.m. de overheidsbedrijven.
  Daaronder valt controle website en documenten die ze aanbieden en de
  opvolging daarvan, ...
  * website
   ° overzicht gecontroleerde sites, veranderingen, score, ...
   ° briefwisseling online indien toegestaan
  * briefwisseling
   ° briefwisseling met overheidsbedrijven
  * specifieke taken
   ° controle en opvolging websites
   ° controle en opvolging andere diensten, bv. postbox, ...
   

 - onderwijs
  Deze werkgroep houdt zich specifiek met onderwijs bezig. Daaronder valt
  controle websites, scholen/leerkrachten attent maken op nood aan open
  standaarden, ...
  * website
   ° overzicht gecontroleerde sites, veranderingen, score, ...
   ° briefwisseling online indien toegestaan
   ° informatie i.v.m. het gebruik van open standaarden in scholen, ...
    (zie http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc - site H. Bruyninckx)
  * briefwisseling
   ° briefwisseling met scholen, ministerie van onderwijs?
  * specifieke taken
   ° controle en opvolging websites
   ° suggesties studieplan
   ° suggesties ICT in scholen
   ° controle en opvolging domme dingen (cfr. KISS)
 

 - pers
  Deze werkgroep houdt zich bezig met de pers. Daaronder valt o.a.
  communicatie met de pers, voorbereiding interviews, controle van de
  websites, opvolging kranten/tv, publicaties, lezersbrieven, opinie, ...
  * website
   ° overzicht gecontroleerde sites, veranderingen, score, ...
   ° briefwisseling online indien toegestaan
  * briefwisseling
   ° briefwisseling met de pers
  * specifieke taken
   ° controle en opvolging websites
   ° opvolging pers: kranten/tv/tijdschriften en Open Standaarden
   ° communicatie met de pers, schrijven persberichten, voorbereiden
    interviews, schrijven lezersbrieven, ...
 

 - activiteiten
  Deze werkgroep houdt zich bezig met de organisatie van activiteiten.
  Daaronder (kunnen) vallen: seminaries, info-avonden, debatten, ...
  * website
   ° kalender met activiteiten i.v.m. OS
   ° verslag activiteiten (+ foto's, ...)
  * briefwisseling
   ° organisatie activiteiten
   ° aankondigingen activiteiten
  * specifieke taken
   ° algemene vergaderingen organiseren
   ° activiteiten organiseren i.s.m. werkgroep(en)
    bv. info-avond voor leerkrachten, debatten, opleidingen, betogingen ;)
   ° evaluatie activiteiten
   ° zoeken naar/bijwonen van activiteiten die niet door ons georganiseerd
    zijn, maar wel in verband staan met onze doelstelling.


Kandidaturen - Stel je kandidaat!

Voorzitter (1)
Ondervoorzitter (2)
Penningmeester (3)
Secretaris (4)


      |leden(5)|stand(6)|overh(7)|overhbed(8)|onderw(9)|pers(10)|act(11)
------------+--------+--------+--------+-----------+---------+--------+-------
website(12) | (15) | (16) | (17) |  (18)  | (19)  | (20) | (21)
briefwis(13)| (22) | (23) | (24) |  (25)  | (26)  | (27) | (28)
taakverd(14)| (29) | (30) | (31) |  (32)  | (33)  | (34) | (35)

Indien je geïnteresseerd bent voor een taak, mag je je kanditatuur posten op
de openstandaarden mailinglist (openstandaarden at openstandaarden.be), subject
"Kandidatuur OS". In de body een top 3 van je keuzes en een kleine motivatie
voor je eerste keuze.

Kandidaten voor de Raad van Beheer (eerste 4) moeten bereid zijn zich 1 jaar
in te zetten voor die verantwoordelijkheid. De Raad van Beheer is de vaste
kern die zorgt voor het eigenlijke beheer.

Andere kandidaten (5 - 35) kunnen in de loop van de tijd veranderen. We gaan
van de veronderstelling uit dat je het minstens 3 maanden zou moeten
volhouden. Dan zal er een evaluatie volgen en dan kan je (naargelang de
uitslag en je eigen wil) verder doen of je functie afstaan.

De 14 eerste posities moeten opgevuld zijn vooraleer we van start kunnen gaan.
Indien die er zijn, zou de vereniging moeten kunnen werken. Indien er genoeg
kandidaten zijn, kunnen de verantwoordelijkheden op de volgende vergadering al
verdeeld worden (er zal gestemd worden door de aanwezigen indien er meerdere
zijn voor 1 positie).

Deze kandidaturen zijn maar voorlopig, om ons een idee te geven hoever we
geraken. Commentaar en eventuele aanvullingen mogen gepost worden. We
veronderstellen wel dat de kandidaturen gelden indien we deze structuur
behouden. Ik zal proberen elke avond/nacht een lijst met voorlopige invulling
van de plaatsen a.d.h.v. de kandidaturen online te zetten op
http//users.pandora.be/energon/osstructuur.html


De bal is aan het rollen...


Groetjes,


Frank aka Energon
:-)

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Health - your guide to health and wellness
http://health.yahoo.comMore information about the Openstandaarden mailing list