[openstandaarden] Oproep tot aktie: de VZW binnen 3 tot 5 jaar

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Tue Dec 3 11:34:00 CET 2002


Frank Van Damme  (02/12/02  19:51):
>On Monday 02 December 2002 13:08, Sven Vermeulen wrote:

>Simpel: omdat als je met openstandaarden begint, je duidelijk een
>toekomstvisie op lange termijn hebt. Hoe "groot" we zijn en met hoeveel
>tamtam we zoveel mogelijk onze doelen verwezenlijken maakt niet uit, maar van
>dag-tot-dag leven is een slecht idee. Wat we nodig hebben is een duidelijk
>mission statement en een eerste schets ("aanvalsplan" als dat niet te
>militaristisch klinkt) van hoe onze aanpak tegenover scholen, privepersonen,
>overheid, bedrijfswereld er uit zien.

A Opdeling in deelproblemen (werkgroepen)

Het probleem opdelen in kleinere stukken die eenvoudiger te begrijpen zijn is
meestal een goede zaak.
Vandaar, oprichting werkgroepen die autonoom kunnen werken. Er zijn een aantal
werkgroepen bepaald die prioriteit hebben. Het voordeel van dit opdelen in
kleinere stukjes is dat men zich kan beperken tot een deeltaak die duidelijk
gespecifieerd kan zijn. Ook een redelijk grote mate van autonoom werken is
mogelijk. De te volgen strategie wordt geëvalueerd door de algemene vergadering.
Dit was onze strategie, en ik denk dat deze nog altijd mogelijk is maar
bijgestuurd moet worden.
De werkgroepen hadden een lange-termijnstrategie moeten bepalen voor hun
deelgebied, maar het resultaat laat te lang op zich wachten.


B Probleem van de werkgroepen

Eén van de problemen is dat zij die de strategie bepalen ook degene zijn die in
die werkgroepen zitten. Er zijn weinig bijkomende krachten. We hebben dus
eerder een tekort aan mankracht, wat evenwel geen excuus mag zijn. Je gaat
tenslotte voor een ideaal, dus mag je ook bereid zijn wat tijd op te offeren.
We hebben bewust de te volgen strategie van elke wergroep niet volledig
vastgelegd maar open gelaten. We zijn wel bereid om samen met een werkgroep de
te volgen strategie te bepalen. Indien dat gewenst is kunnen we ook een
strategie opleggen. Bijvoorbeeld voor iemand die zich wil engageren maar niet
echt weet hoe er aan te beginnen.
De werkgroepen raken niet echt goed opgestart. De gekozen strategie lijkt dus
niet goed te werken en moet bijgestuurd worden (zie hieronder).


C Wat we willen bereiken ligt reeds vast.

Laten we niet vergeten dat er een consensus is over de belangrijkste
opvattingen. Wat we goed vinden staat momeneel in grote lijnen op de website
die momenteel door de 'groep' van Mark verder verfijnd en uitgebreid wordt.
Dit is één van de eerste realisaties en ook één van de belangrijkste. Je moet
immers weten wat je goed vindt om dan een strategie uit te werken hoe je dat
wil bereiken.
De kritiek dat er meer moet gedaan worden is terecht. En Herman heeft gelijk
dat dit niet noodzakelijk door een grote groep moet gebeuren maar door dat een
serieuze inspanning van één of twee personen voldoende kan zijn om reeds veel
te realiseren.D Wat moet dringend bijgestuurd worden.

Als ik het goed voorheb zijn er momenteel twee pijnpunten:

1 Zoals reeds op de mailing vermeld een duidelijke invulling van het bereiken
doel voor de verschillende sectoren (en dus ook sommige werkgroepen): _wat_
willen we bereiken.
Hier komen we bij een basistekst,  iets waarover reeds gediscussieerd is. Er
staan een aantal belangrijke zaken op de website zoals: wat is een open
standaard, in welke sectoren willen we het gebruik van open standaarden
stimuleren (onderwijs, overheid, ...).
Echter een duidelijke _invulling_ voor elk van deze sectoren zou vastgelegd
kunnen worden. Ik denk wel dat ik hier wat tijd in kan investeren. Onder andere
Dieter had zich bereid verklaard hier aan mee te werken en heeft opgeroepen om
hem te helpen. Ik stel voor dat wie zich hiervoor kan engageren en dit nog niet
gemeld heeft zich kenbaar maakt zodat concrete afspraken gemaakt kunnen worden.
Voor zij die de vergaderingen volgen: dit komt in grote mate overeen met het
dieper uitwerken van het te bereiken doel van een aantal werkgroepen.

Concreet: eind deze week zouden alle namen die Dieter willen helpen bekend
moeten zijn. Concrete afspraken moeten in het weekend gemaakt worden zodat
volgende week reeds kan begonnen worden aan het concreet verder uitwerken van
dit punt. Dieter kan zich niet vrij maken voor het kerstverlof maar
voorbereidend werk kan reeds vooraf gedaan worden door de anderen.


2 Een langetermijn strategie: _hoe_ willen we ons doel bereiken
De mensen van de algemene raad hebben wel een idee waar naar toe gewerkt wordt.
Dit zou duidelijk moeten neergeschreven en gepubliceerd moeten worden.
Een samenkomst met 2 of 3 personen om de grote lijnen vast te leggen lijkt mij
een goede voorbereiding. Ergens op café de grote lijnen vastleggen zie ik dat
persoonlijk het meest zitten ;-). Het resultaat wordt op papier gezet en kan
dan losgelaten worden op de mailing om de neergeschreven strategie te
corrigeren en aan te vullen. Dit is een diepere uitwerking van punt 1 waar
vastgelegd wordt _wat_ moet bereikt worden. Hier moet bepaald worden _hoe_ dat
kan bereikt worden.
Voor zij die de vergaderingen volgen: dit is de manier waarop diezelfde
werkgroepen hun doel willen bereiken.


Dit punt zou voor eind december klaar kunnen zijn.Verder nog volgende belangrijke opmerking van Herman:
> Ik herhaal mijn informatie van een maand of zo geleden: de DWTC/SSTC
> heeft geld ter beschikking voor initiatieven die de ICT van
> overheidsdiensten (in de erg ruime zin) kunnen verbeteren. Voorbereiden
> van en informeren over open standaarden zou binnen de scope van de "call
> for proposals" liggen.  Deadline 19 december.

Ik zou hier graag op ingaan. De deadline ligt heel nabij. Er zijn nog welgeteld
2 weken. Ik zou dan ook een dringende oproep willen doen naar wie zich hiervoor
wil inzetten. Verder moet bekeken worden wat precies moet opgesteld worden om
te voldoen aan de voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken. Tegen eind
deze week zouden we moeten weten wat precies ingediend moet worden, waar, .....
Tegen het eind van volgende week moeten we een duidelijk voorstel klaar hebben
dan ingediend kan worden.


Vriendelijke groeten,

Wim Stubbe


P.S. Sorry voor de eventuele onduidelijke formulering, maar ik zit hier vandaag
precies in een Jah-Jah kot en kan daardoor mij niet concentreren.

More information about the Openstandaarden mailing list