[openstandaarden] Faculteit toegepaste wetenschappen aan de RUG gebruikt Word als databank...

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 18:11:30 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 03:55:20PM +0200, Mattias Campe wrote:
> Hoe ze hun (van een universiteit notabene!) "databank" consistent houden 
> weet ik ook niet zunne!? 

De "databank" van de universiteit is gebaseerd op SAP. De communicatie tussen
de organen onderling is in Word-formaat.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/382453a3/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list