[openstandaarden] advocacy

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Jun 23 09:24:32 CEST 2002


On Sun, Jun 23, 2002 at 12:30:31AM +0200, TaXaN wrote:
> Maar mijn vraag is of we niet beter eerst zorgen dat de VZW officieel 
> bestaat en dat de site operationeel is vooraleer we met zulke documenten 
> voor de dag kunnen komen?

100% mee akkoord. Op de vorige vergadering werd zelfs geopperd dat dit kon
gebeuren tijdens de examens (i.e. bij een zeer verlaagde medewerking van de
studenten :).

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020623/d4ab1c04/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list