[openstandaarden] Statuten met commentaar a.d.h.v. nieuw VZW-wetsvoorstel

Energon energon_ at yahoo.com
Fri May 24 23:20:09 CEST 2002


Commentaar wordt voorafgegaan door een hekje (#). Het wetsvoorstel kan gevonden
worden a.d.h.v. de link van Luk Vermeylen (mail met onderwerp "veranderingen
vzw") of op de site van het VSDC - http://www.vsdc.be

Frank

______________________________________________________________________________

S T A T U T E N
-+-+-+-+-+-+-+-

Ondergetekenden:

<naam1>,  <beroep>, wonende <uw adres>
<naam2>,  <beroep>, wonende <uw adres>

# Woonplaats is genoeg - geboortedatum en -plaats moeten er ook bij.

allen van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een
Vereniging Zonder Winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de
v.z.w.-wet van 27 juni 1921 met de hiernavolgende statuten.

TITEL I. -- Naam, zetel, doel, duur, ontbinding

Artikel 1. De Vereniging heeft als naam: "Standards Ouverts - Open
Standaarden", afgekort "sOs" Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna
genoemd de Vereniging.

Art. 2. De Vereniging is gevestigd te <gemeente>,<straat nummer>. De
zetel kan door de Algemene Vergadering worden overgebracht naar elke
andere plaats binnen België. Iedere verandering van de zetel moet worden
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

# gerechtelijk arrondissement moet erbij

Art. 3. De Vereniging heeft tot doel :
1° Het aanmoedigen van de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van
open standaarden voor digitale communicatie en informatieoverdracht.
Dit werkgebied van open standaarden omvat voornamelijk, maar niet
uitsluitend open bestandsformaten en open communicatieprotocollen.

2° Het opvolgen en duiden van de maatschappelijke en juridische context
waarin bovenvermelde activiteiten plaatsvinden.

3° Het aanmoedigen van de aanmaak en het gebruik van open
standaarden-compatibele hulpmiddelen, zoals onder meer software en
documentatie, die kunnen bijdragen tot het kostenefficiënt aanmaken,
verspreiden en gebruiken van digitaal materiaal en
communicatieprotocollen  in een open en standaard formaat. Dit omvat
onder meer het het aanmaken van documentatie, en het bieden van hard- en
softwarematige ondersteuning en netwerkdiensten, alsook het verzorgen
van opleidingen in het gebruik ervan.

4° Een bindmiddel te vormen tussen alle geïnteresseerden in open
standaarden, en een constructieve verhouding na te streven met
softwaremakers, auteurs van digitale informatie, verantwoordelijken voor
digitale diensten, uitgevers, verdelers, eindgebruikers, ... en hun
vertegenwoordigers.

Om dit doel te bereiken kan de Vereniging alle middelen aanwenden die
tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen. De Vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is
bepaald, giften en legaten in ontvangst nemen, fondsen inzamelen, iedere
financiële, materiële en morele steun van particulieren, vennootschappen
en openbare of private instellingen ontvangen. Zij kan onder meer alle
eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren,
personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, kortom alle
activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel
rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van het maatschappelijk
doel kan de Vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Art. 4. De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te
allen tijde ontbonden worden door de Algemene Vergadering. Deze benoemt
terzelfdertijd de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. De Algemene
Vergadering zal, na vereffening van het eventueel passief, een
bestemming geven aan de activa, welke zo veel mogelijk het `open
standaarden'-concept benadert ter promotie waarvan de Vereniging werd
opgericht. De eventuele 'open content' en 'vrije software' materialen
waarvan de Vereniging een, desgevallend digitaal, exemplaar beheert,
kunnen omwille van hun publieke licentie niet als een eigendom beschouwd
worden. Zij moeten ook na ontbinding op actieve wijze publiek gemaakt
worden, tenminste via het internet. Zij moeten bij ontbinding van de
Vereniging aan elk van de stemgerechtigde leden alsook aan de Electronic
Frontier Foundation (www.eff.org) bezorgd worden in een open en
standaard formaat.

# het is genoeg te zeggen dat het actief naar een vereniging met gelijkaardig
# doel gaat, te bepalen bij ontbinding. - handig in't geval dat de eff niet meer
# zou bestaan of iets op zijn kerfstok heeft... Als het in de statuten staat
# bij ontbinding *moet* het daarnaar toe, anders kunnen we op dat moment
# kiezen.

TITEL II. -- Leden, soorten, toetreding, lidmaatschapsbijdrage, ontslag,
uitsluiting

Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan
drie. De Vereniging heeft werkende en niet-werkende leden. Met de term
lid, wordt steeds een "werkend" lid bedoeld. De bovenvermelde oprichters
zijn de eerste werkende leden.
Enkel de werkende leden komt de volheid van het lidmaatschap toe, met
inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering. De Raad van
Beheer kan in het huishoudelijk reglement, onder door hem bepaalde
voorwaarden, andere leden zoals ereleden tot de Vereniging toelaten.

Art. 6. Als lid kan tot de Vereniging toetreden, ieder natuurlijk
persoon of rechtspersoon, die daartoe een schriftelijk verzoek richt tot
de Raad van Beheer, en die door de Raad van Beheer als zodanig wordt
aanvaard.

Art. 7. De Raad van Beheer zal ieder jaar de lidmaatschapsbijdrage
bepalen. De maximum bijdrage is bepaald op 100 (honderd) EURO. Het
betalen van de lidmaatschapsbijdrage houdt in: het aanvaarden van de
statuten en van de huishoudelijke reglementen. Een lid is in geen geval
persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vereniging.

Art. 8. Het lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet stort, wordt de facto
als ontslagnemend beschouwd. Elk lid is vrij op gelijk welk ogenblik uit
de Vereniging te treden. Het ontslag moet per aangetekend schrijven aan
de Raad van Beheer ter kennis worden gebracht. Indien de Raad dit nodig
oordeelt voor de continuïteit van de werking, bepaalt hij een
opzegtermijn van vier maanden voor het ontslagnemend lid.

# Hmm... art. 7 en 8 klinken raar indien we met vrije bijdragen werken. Als er
# iemand niet (genoeg) betaalt naar onze zin, kan die eruit gezet worden?? En
# zolang die persoon niet betaald heeft, heeft hij de regels niet aanvaard?
# Mogelijke oplossingen:
# - altijd minstens (symbolische) bijdrage van 1 Euro verplichten
# - statuten aanpassen

Geen enkel lid, ook niet een uittredend lid, kan rechten doen gelden op
het maatschappelijk bezit van de Vereniging.

Tot uitstluiting van een lid kan slechts worden beslist door de Algemene
Vergadering, indien die uitsluiting gedetailleerd op de agenda is
vermeld, indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is en met een meerderheid van twee derden van de
stemmen. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden in
volgende gevallen : overtreding van de statuten of van de huishoudelijke
reglementen; het stellen van daden die strijdig zijn met het doel van de
Vereniging, die de eer van de leden of van de Vereniging aantasten of
die in strijd zijn met de loyaliteit die tussen de leden van eenzelfde
Vereniging verondersteld wordt te bestaan.

TITEL III. -- Algemene Vergadering, samenstelling, bevoegdheid,
oproeping, besluitvorming

Art. 9. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde
leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Beheer, of
bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter. Een stemgerechtigd lid
kan zich laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid, mits
schriftelijke volmacht. Elk afwezig of niet-vertegenwoordigd lid wordt
geacht een niet-schriftelijke volmacht te geven aan diegene die de
Vergadering voorzit. Elk ander aanwezig lid mag slechts drager zijn van
één volmacht.

De oproeping voor de Algemene Vergadering dient de agenda, plaats van
bijeenkomst en datum te bevatten en wordt verstuurd per gewone brief of
digitaal ondertekende e-mail, minstens 10 dagen vóór de Vergadering.
De oproeping wordt ondertekend door de Voorzitter of de Ondervoorzitter.
Een buitengewone Algemene Vergadering kan echter op elk ogenblik geldig
plaatsvinden indien de Voorzitter dit dringend oordeelt voor de werking
van de Vereniging, en indien alle stemgerechtigde leden unaniem en
schriftelijk daartoe akkoord gaan. De notulen van de Algemene Vergadering
worden na de Vergadering ofwel onmiddellijk, ofwel per gewone brief of
e-mail aan de leden ter kennis gebracht. Deze beslissingen worden genoteerd
in een bijzonder register, in bewaring bij de secretaris, bij wie al de
belanghebbenden er kennis kunnen van nemen.

# Indien we op een AV zouden willen afwijken van de agenda, dan moet er in de
# statuten staan onder welke voorwaarden dat kan, ander kan er *niet*
# afgeweken worden!

Art. 10. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor : het
wijzigen van de statuten, het wijzigen van de maatschappelijke zetel,
het benoemen en ontslaan van beheerders, het goedkeuren van begrotingen
en rekeningen, het uitsluiten van een lid en het vrijwillig ontbinden
van de Vereniging.

Art. 11. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter
of door twee beheerders, telkens als het doel van de Vereniging dit
vereist. Tenminste een vijfde van de leden kan de Voorzitter verzoeken
de Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zij moet ten minste eenmaal
per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van het beleid en van
de rekeningen van het afgelopen jaar alsmede de goedkeuring van de
begroting voor het volgende jaar. Deze jaarlijkse Vergadering vindt
plaats in het eerste kwartaal van het kalenderjaar.
Het boekjaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; in
afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van oprichting
tot 31 december 2002.

# Is dat wel een goed idee? Is de kerstperiode al niet druk genoeg zonder een
# AV, afsluiting boekjaar en opstellen begroting? Wie gaat daar tijd voor
# hebben?

Art. 12. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bij gewone
meerderheid genomen. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
beslist met een twee derde meerderheid, indien die wijziging
gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derden van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal
niet bereikt, dan kan een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen
worden, zoals door deze statuten is bepaald en waarop deze Vergadering
een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een
door deze tweede Vergadering genomen besluit tot wijziging van de
statuten zal door de burgerlijke rechtbank moeten worden bekrachtigd.
Tot wijziging van het doel van de Vereniging kan slechts met
eenparigheid van stemmen worden besloten.

TITEL IV. -- Raad van Beheer, aantal beheerders, taakverdeling,
bevoegdheden

Art. 13. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Beheer van ten
minste twee beheerders. Zij worden voorgesteld door de bestaande Raad en
gekozen door de Algemene Vergadering. Benoeming, aftreden en afzetting
van een beheerder worden binnen één maand in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Een beheerder is herkiesbaar.

# de duur van een mandaat moet opgenomen worden in de statuten
# ook moet benoeming/ambtsbeëindiging/afzetting van mensen met de bevoegdheid
# de vereniging te vertegenwoordigen beschreven worden. (zie ook art. 19)
# Vraag aan VSDC: kan dat in een "huishoudelijk reglement" (HR), met verwijzing
naar
# het HR in de statuten?

Tot afzetting van een beheerder kan slechts worden beslist door de
Algemene Vergadering, indien die afzetting gedetailleerd op de agenda is
vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De afzetting kan slechts uitgesproken worden in
volgende gevallen: overtreding van de statuten of van de huishoudelijke
reglementen; het stellen van daden die strijdig zijn met het doel van de
Vereniging, die de eer van de leden of van de Vereniging aantasten of
die in strijd zijn met de loyaliteit die tussen de leden van eenzelfde
Vereniging verondersteld wordt te bestaan.

Art. 14. De Raad van Beheer benoemt in zijn schoot een Voorzitter, een
Ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris. De Raad wordt
bijeengeroepen door de Voorzitter of door minimum  twee beheerders. De
Voorzitter zit de Raad voor; ingeval hij afwezig is, wordt hij vervangen
door de Ondervoorzitter. De Raad kan enkel beslissen indien de
meerderheid van de beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een
verontschuldigde beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een
andere beheerder, mits schriftelijke volmacht. Elke beheerder kan
slechts drager zijn van één volmacht. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem
van diegene die de Raad voorzit.

Art. 15. De Raad sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en
stelt de begroting voor het komende boekjaar op; beide worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Art. 16. De Raad verantwoordt zijn activiteiten van het afgelopen jaar
op de Algemene Vergadering.

Art. 17. De Raad van Beheer leidt de zaken van de Vereniging als een
goede huisvader of -moeder. De Raad vertegenwoordigt deze in en buiten
rechte. De Raad vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij
nodig oordeelt. De Raad is bevoegd om alle daden van beschikking te
stellen, zoals aankoop en verkoop van roerende of onroerende goederen,
het hypothekeren ervan, en het afsluiten van huur- of
verhuurovereenkomsten. Hij treedt op als eiser of verweerder in alle
rechtsgedingen en kan alle mogelijke overeenkomsten en minnelijke
schikkingen afsluiten. Deze opsomming is niet beperkend maar aanwijzend;
de Raad van Beheer is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering
van deze die door de wet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de Algemene
Vergadering.

Art. 18. Ten aanzien van derden is de Vereniging slechts geldig
verbonden door de handtekening van de Voorzitter of de Ondervoorzitter.
Zij zijn bevoegd voor het voeren van de gewone briefwisseling. Zij
behartigen tevens de belangen van de Vereniging tegenover derden en in
rechte als eiser of verweerder. Waar nodig kunnen de Voorzitter en de
Ondervoorzitter dit vertegenwoordigingsrecht, mits goedkeuring van de
Raad van Beheer, overdragen aan een derde, al dan niet lid van de
Vereniging.

Art. 19. De Raad van Beheer kan zijn bevoegdheid voor bepaalde
handelingen en taken overdragen aan één of meerdere beheerders, of zelfs
aan een ander persoon die al dan niet lid is van de Vereniging. De
beheerders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de
Vereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitoefening van
het ontvangen mandaat.

TITEL V. -- Diversen

Art. 20. Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, wordt in
eerste instantie verwezen naar de huishoudelijke reglementen en in
tweede instantie naar de wet van 27 juni 1921.


Aldus opgemaakt in 7 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van
stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te <gemeente> op <datum>.

(Volgen de handtekeningen.)
(Get.) <naam1>, <naam2>,...

<OH>--Raad van Beheer
Onmiddellijk na deze oprichting zijn de stichtende leden in vergadering
bijeengekomen en werden benoemd als beheerders :
De heer <naam>, <beroep>, wonende <adres>.
De heer <naam>, <beroep>, wonende <adres>.
...

# woonplaats volstaat, geboorteplaats en -datum moet er ook bij.

De Raad van Beheer kiest onder zijn leden als :
Voorzitter: de heer <naam>
Ondervoorzitter: de heer <naam>
Secretaris: de heer <naam>
Penningmeester: de heer <naam>.

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
LAUNCH - Your Yahoo! Music Experience
http://launch.yahoo.comMore information about the Openstandaarden mailing list