Re(2): [openstandaarden] Brussels demonstration announce: do nothesitate to forward

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Aug 21 12:25:08 CEST 2003


On Thu, Aug 21, 2003 at 12:20:21PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> Op donderdag 21 augustus 2003 13:06, schreef Stubbe Wim 789070042:
> > Ik veronderstel dat Openstandaarden geassocieerd mag worden. Ten slotte
> > kunnen softwarepatenten ook op dataformaten (klinkt wat raar vind ik)
> > toegepast worden. En wij zijn tegen gepatenteerde formaten/standaarden
> > omdat het vrij gebruik ervan niet gegarandeerd is.
> 
> Da's juist, maar OpenStandaarden is dus tegen patenten op standaarden.  Dat is 
> een soort software patent, maar software patenten gaan over veel meer dan 
> dat.  Dat iemand bijvoorbeeld een patent heeft op tabs in menu's is eigenlijk 
> geen zaak voor OpenStandaarden.  Het zou volgens mij verwarrend zijn als onze 
> eerste persmededeling over patenten gaat, in plaats van over open 
> standaarden. Als we nu al een min of meer gekende organisatie zouden zijn 
> zouden we ons dat kunnen permiteren, maar ik denk dat we dat nu best nog niet 
> doen...
> (al kunnen we onze eerste persmededeling natuurlijk ook niet eeuwig 
> uitstellen)

Een compromis: er gaan stemmen op om JURI 20 te laten vallen. In dat
amendement staat dat het implementeren van communicatiestandaarden
geen inbreuk op patenten betekent. Vanuit open standaarden zouden we
een apart persbericht kunnen versturen voor het behoud vann dat artikel.

De tekst in kwestie:

<http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//
NONSGML+REPORT+A5-2003-0238+0+DOC+PDF+V0//NL&L=NL&LEVEL=2&NAV=S&LSTDOC=Y>

Dieter
(die openstandaarden voor alle zekerheid niet op het persbericht zet)

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030821/c0e7e8ee/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list