[Openstandaarden] alternatief voor .dot templates

Jeff Verheyen jeff.verheyen at ampersant.be
Wed Dec 24 12:57:01 CET 2003
On Wed, 2003-12-24 at 12:21, Geert Uytterhoeven wrote:
> On Wed, 24 Dec 2003, Jan Claeys wrote:
> > At 2003-12-23 23:43, you wrote:
> >  > Maar zoals je reeds zei en waar ik kan inkomen "Koppelverkoop is het
> > samen
> >  > verkopen van niet-gerelateerde zaken." Zo kan je een GSM verkoper toch
> > ook
> >  > moeilijk verbieden van er reeds een provider bij te geven?
> >
> > Daar is een andere wet, ivm Telecommunicatie, die dit verbiedt, dacht ik.
> 
> Ik dacht dat het net de wet op koppelverkoop was die dat verbood...
> 
> Gr{oetje,eeting}s,

Kan zijn dat ik me vergis, maar zoals ik het mij herinner is
koppelverkoop het enkel verkopen van produkt A bij de aankoop van
produkt B. Dus, produkt A is niet te verkrijgen zonder de aanschaf van
produkt B.

Als die autoverkoper dus een GSM1234 aanbiedt bij die BMW, en die
GSM1234 is niet los in de handel verkrijgbaar zou er sprake zijn van
koppelverkoop. Als er rechtover zijn zaak een GSM shop is waar die
GSM1234 te verkrijgen is, is er geen sprake van koppelverkoop.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031224/094d0618/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list