[openstandaarden] CDA antwoord

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Wed Jun 25 19:46:01 CEST 2003


Op wo 25-06-2003, om 17:43 schreef Onno Timmerman:
[... antwoord van iemand van CDA...]
> Ik ben van mening dat dit een goede ontwikkeling is, mits een goede 
> definitie wordt gevonden van het begrip octrooieerbaarheid. Ik had dan 
> ook een amendement ingediend op artikel 4 (definitie octrooieerbaarheid) 
> van het voorstel waarin ik stel dat een in computers geïmplementeerde 
> uitvinding een technische bijdrage moet leveren. Deze formulering kan 
> voorkomen dat software wordt gepatenteerd die standaard door veel 
> ondernemingen wordt gebruikt en die in feit geen noviteit in zichzelf 
> herbergt (zoals in de VS de praktijk is).

Sorry, hier ben ik het met die meneer helemaal niet eens. "een
technische bijdrage" is gewoon veel te vaag om ook maar iéts van
zekerheid tegen foutieve octrooien te bieden, zéker als je het feit dat
het europees patentbureau zich in het verleden _ook_ niet aan de wet
gehouden heeft, in het achterhoofd houdt.

>  Helaas is dit amemdement niet 
> overgenomen door de juridische commissie.


-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030625/b4115f1a/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list