[openstandaarden] CDA antwoord

Jan Veldeman Jan.Veldeman at student.kuleuven.ac.be
Wed Jun 25 20:29:49 CEST 2003


Onno Timmerman wrote:

[...]
> Om de richtlijn is veel te doen, daar ben ik me terdege van bewust. Het 
> moet echter niet worden vergeten dat deze richtlijn in feite geen grote 
> noviteit is. De richtlijn tracht een gedeelte van de praktijk die reeds 
> lange tijd gaande is bij het Europees Octrooibureau (EOB, alwaar 15% van 
> de aanvragen betrekking heeft op in computers geimplementeerde 
> uitvindingen) te integreren in EU wetgeving. De richtlijn beoogt een 
> gelijke basis te bereiken waarop in de Europese Unie octrooien voor 
> software worden verstrekt.

hmm, als we zijn redenering doortrekken naar een ander gebied, moeten we
dus ook de snelheidsbeperkingen opheven x% van de mensen te snel rijdt

omdat een wet met regelmaat overtreden wordt, moet die toch niet direct
afgeschaft worden (verbod op software octrooien)?

dit vind ik toch echt geen argument

Groeten,
Jan

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030625/db201065/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list