[Openstandaarden] request for translation: press release

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Jul 1 02:32:56 CEST 2004


Hi,

we urgently need a French translation of the attached press release.
We would like to spread it Thursday evening. Thanks for your help...

Kind regards,
Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.be/
-------------- next part --------------
PERSBERICHT FFII -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
01/07/04: Kamer dwingt Brinkhorst stem voor softwarepatenten in te trekken
==========================================================================
 
De Tweede Kamer heeft vandaag, 1 juli, een motie gestemd in verband
met de Europese softwarepatent-richtlijn. Daarin worden minister
Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken)
opgeroepen om de Nederlandse steun voor softwarepatenten in de Raad
van Ministers terug in te trekken. Het is voor het eerst dat een
dergelijke procedure plaatsvindt in de EU.

Softwarepatenten worden al langer sterk bekritiseerd door onder meer
het MKB, de wetenschappelijke wereld en consumentenorganisaties. Ze
zorgen voor een verminderde investering in Onderzoek & Ontwikkeling en
prijsverhogingen. Daarnaast vrezen tegenstanders voor een
"advocatenparadijs" naar Amerikaans model, waar IT-bedrijven 
voortdurend vervolgd worden.

Het feit dat de Europese Ministerraad zich onlangs voor een zeer brede
patenteerbaarheid van software uitsprak werd dan ook alom
bekritiseerd. Ook Nederland, vertegenwoordigd door minister
Brinkhorst, gaf zijn steun aan het voorstel dat veel overeenkomsten
vertoonde met het ook al fel gecontesteerde beginvoorstel van de
Europese Commissie.

Het Europees Parlement had eerder via een hele reeks amendementen de
scherpe kanten van het voorstel weggehaald. Patenten zouden alleen nog
toegelaten worden op industri?le uitvindingen (bv. wasmachines), en
niet langer op zuivere software. Al deze aanpassingen werden in de
controversi?le tekst van de Raad geschrapt.

Brinkhorst liet de Kamerleden onlangs nog in een brief weten dat de
Raadstekst op een compromis met het EP gebaseerd was. Achteraf liet
Van Gennip weten dat dit onjuiste informatie was die "te wijten was
aan de tekstverwerker". 

De Tweede Kamer hechtte duidelijk geen geloof aan deze uitleg en riep
vandaag dan ook Brinkhorst en Van Gennip tot de orde met een
historische motie: Nederland moet zijn stem in de Europese
Ministerraad terug intrekken en zich onthouden. Dit is mogelijk omdat
er voorlopig alleen een "politiek akkoord" bereikt is en de "formele
stemming" pas kan plaatsvinden na de vertaling van de gewraakte tekst
in de 20 EU-talen. Deze noodremprocedure werd nog nooit eerder 
toegepast.

Met de motie geeft de Tweede Kamer aan dat ze bij het debat rond
softwarepatenten betrokken wil worden ?n dat ze aanpassingen van het
Europees Parlement zeer op prijs stelt. 

Dieter Van Uytvanck, woordvoerder van FFII Nederland, benadrukt het
belang hiervan:

  Dit politiek signaal reikt veel verder dan Nederland alleen. We
  hopen dat ook andere EU-landen die hun twijfels hebben bij de
  Raadstekst hun stem terug intrekken, zodat het voorstel geen
  meerderheid meer haalt. Het eerste historische precedent is er nu. 
  
  Laat het een les zijn voor de beleidsvoerders in Brussel: de
  Europese burger houdt jullie in het oog. Het is beter om er meteen
  rekening mee te houden, dan achteraf op de blaren te moeten gaan
  zitten.

Verslagen van de eerdere kamerdebatten zijn beschikbaar via:

* http://www.ffii.be/kamerdebat1_verslag
* http://www.ffii.be/kamerdebat2

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Wiebe van der Worp
wiebe at vrijschrift.org
tel. 06 28 195 808

Ir. Arend Lammertink:
alam at home.nl 
tel. 06 5425 6426

Dieter Van Uytvanck: 
dieter at vrijschrift.nl 
tel. +32 499 16 70 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be, http://www.ffii.nl, http://swpat.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation 
for a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit 
organisatie die bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking.
FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen 
gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. 
Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben 
FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke 
debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied 
van software.
-------------- next part --------------
PRESS RELEASE FFII -- [ Europe / economy / ICT ]

==========================================================================
01/07/04: Dutch Parliament forces Minister Brinkhorst to withdraw
      support for software patents directive
==========================================================================

Today, July the 1st, the Dutch Parliament has decided to force Minister
Brinkhorst and Secretary of State van Gennip (Economic Affairs) to
withdraw the Dutch support for software patents in the Council of Ministers.
It is the first time in the EU that such a procedure takes place.

Softwarep atents have been strongly criticized among others SMEs,
Scientists and Consumer Organisations. They cause a decay in
investments in Research and Development and higher prices. The
opponents also fear a "lawyers paradise" like in the USA where
programmers are constantly threathened by lawsuits.

The fact that the European Council of Ministers decided to support
broad patentability of software was therefore fiercely criticized. The
Netherlands, represented by Minister Brinkhorst, also supported the
proposal that had a lot in common with the also strongly criticized
first proposal by the European Commission.

Earlier, the European Parliament removed the rough edges of the proposal
of the European Committee. Patents would only be allowed for industrial
inventions (e.g. washing machines) and no longer for pure software.
All these adaptions were removed in the controversial version of the
Council of Ministers.

Earlier, Brinkhorst informed the Dutch Parliament that the proposal of
the Council was based on a compromise with the EP. Later, van Gennip
had to admit that this was incorrect information that was blamed on
"an error in the word processor".

The Dutch Parliament apparently didn't buy this explanation and today
she called upon Minister Brinkhorst and van Gennip with a historic
decision: The Netherlands are to withdraw its support in the European
Council and "abstain". This is possible, because at this moment there
is only a "political agreement" and the "formal vote" can only take
place after the hated text has been translated in the 20 European
Languages. Such an emergency-break in the procedure has never been
used before.

With this decision, the Dutch Parliament shows it wants to be involved
in the debate about software patents and that she highly appreciates
the adaptions of the European Parliament.

Dieter Van Uytvanck, spokesman of FFII Netherlands, stresses the
importance of this decision:

  This political signal reaches much further than just The
  Netherlands. We hope that other European countries that also have
  their doubts about the proposal of the Council will also withdraw
  their support, so that the current proposal no longer has a
  majority. The historic precedent is there now.

  Let this be a lesson for the lawmakers in Brussels: the European
  citizen watches you closely. It is much better to take this into
  account from the beginning as it is to get into trouble later.

Reports (Dutch) of earlier debates are available at:

* http://www.ffii.be/kamerdebat1_verslag
* http://www.ffii.be/kamerdebat2

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Wiebe van der Worp
wiebe at vrijschrift.org
tel. 06 28 195 808

Ir. Arend Lammertink:
alam at home.nl
tel. 06 5425 6426

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +32 499 16 70 10

_______________________________________________
Nl-parl maillist
Subscribe through the project system http://www.ffii.org/assoc/knecht/proj/, fine-tune via http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/nl-parl
http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/nl-parl


More information about the Openstandaarden mailing list