[Openstandaarden] Philippe De Coene (SP.a) en zijn gratis antivirus

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Mon Feb 7 12:59:09 CET 2005


AMENDEMENT op het wetsontwerp betreffende
de elektronische communicatieArt. 122Toevoegen van de woorden “en veiligheid” na het woord “Kwaliteit” in de 
titel van onderafdeling 2

Vervangen van het eerste lid door:

“In uitvoering van artikel 8, 6° van de wet coördineert het Instituut de 
initiatieven betreffende de kwaliteit en de veiligheid van de 
elektronische communicatiediensten. Het staat in voor het opsporen,  het 
observeren en het analyseren van de veiligheidsproblemen en het 
permanent informeren daarover van de gebruikers.” 

Toevoeging na het tweede lid van een derde lid:

“Ondernemingen die openbare elektronische communicatiediensten aanbieden 
dienen, vergelijkbare, toereikende en actuele informatie over de 
kwaliteit en de veilige toegang tot hun diensten ten behoeve van de 
eindgebruikers te publiceren op hun website. De informatie wordt, op 
verzoek, vóór publicatie eveneens aan het Instituut vertrekt”.

Toevoeging na het derde lid van een vierde lid:

“Het Instituut maakt via zijn website actuele en vergelijkbare 
informatie beschikbaar betreffende de veilige toegang van de diensten 
van de verschillende internetserviceproviders,  betreffende de 
veiligheid van netwerken en betreffende de diensten en software die de 
eindgebruikers in staat stellen ongewenste elektronische communicatie te 
verhinderen in alle vormen.”

verantwoordingDe toevoeging van de coördinatierol van het Instituut moet een 
pro-actievere behandeling van de veiligheidsproblemen van het internet 
bevorderen. De toevoeging van de publicatieplicht betreffende veilige 
toegang tot diensten is vooral om de eindgebruikers bij afname van 
internetdiensten op de hoogte te stellen van de geleverde inspanningen 
van de desbetreffende dienstenaanbieders. Op basis van de vergelijkbare 
gegevens kan de consument zich een betere keuze vormen om zich een 
dienst met de nodige veilige toegang aan te schaffen.
De te publiceren actuele informatie via de website van het Instituut 
dient de consument in staat te stellen om zijn keuze te vergemakkelijken 
bij de aanschaf van een dienst met een veilige toegang tot het internet.
De te publiceren actuele informatie via de website van het Instituut 
dient de consument in staat te stellen om zich een oordeel te vormen 
over bestaande specifieke veiligheidssoftware en hem in te lichten 
betreffende de veiligheid van netwerken en diensten in het algemeen.

Philippe De Coene, sp.a-spirit


  AMENDEMENT op het wetsontwerp betreffende

_*de elektronische communicatie*_


Art. 123

		


Vervangen van lid 1 door:


“De aanbieder van een elektronische communicatiediensten treft passende 
technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van zijn 
diensten te garanderen, indien nodig in overleg met de aanbieder van het 
openbare communicatienetwerk wat de veiligheid van het netwerk betreft. 
Die maatregelen waarborgen een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau dat 
in verhouding staat tot het betrokken risico, rekening houdend met de 
stand van de techniek en de kosten van uitvoering ervan.”Invoegen van een nieuw lid na lid 1:


“Ook de aanbieder van software ten behoeve van de elektronische 
communicatie treft deze maatregelen.”Invoegen van een nieuw lid na lid 2:


“De operatoren bieden hun abonnees kosteloos rekening houdend met de 
stand van de techniek de gepaste veilige diensten aan die de 
eindgebruikers in staat stellen ongewenste elektronische communicatie te 
verhinderen in alle vormen. Ook de aanbieders van software ten behoeve 
van de elektronische communicatie zijn hier jegens hun klanten toe 
verplicht.”Schrappen van de woorden “alsook over alle eventuele middelen om het te 
verhelpen en de kosten die dat eventueel met zich meebrengt”.

		


verantwoording

		


Het nieuwe eerste lid is de exacte weergave van artikel 4.1 van de 
richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (Richtlijn 
2002/58/EG).


Het aanbieden van kosteloze specifieke veiligheidssoftware aan de 
abonnee of de klant, dient om deze beter te beschermen tegen ongewenste 
elektronische communicatie. Onverminderd de artikels 13,14 en 15 van de 
wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij betreft het onder meer 
spionagesoftware, webtaps, verborgen identificatoren, spam, dialers, 
internetvirus. De verwijzing naar de stand van de techniek houdt in dat 
deze diensten ten behoeve van de abonnee of de klant worden aangepast in 
functie van nieuwe vormen van ongewenste elektronische communicatie.


De resolutie van de Raad van 28 januari 2002 betreffende een 
gemeenschappelijke aanpak en specifieke acties inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging (2002/C 43/02) doet een beroep op de leveranciers 
en dienstverleners om de beveiliging als integraal en essentieel 
onderdeel van hun producten en diensten te versterken.


Het eerste lid van het artikel verplicht de operatoren om alle gepaste 
maatregelen te nemen om de veiligheid van hun netwerken en diensten te 
garanderen. Het lijkt dan ook zeer onlogisch, wanneer een operator in 
gebreke blijft van deze garantieverplichting om zijn abonnee hiervoor te 
laten opdraaien.


Het eerste lid van het artikel verplicht de operatoren om alle gepaste 
maatregelen te nemen om de veiligheid van hun netwerken en diensten te 
garanderen.


Het lijkt dan ook zeer onlogisch, wanneer een operator in gebreke blijft 
van deze garantieverplichting om zijn abonnee hiervoor te laten opdraaien.

		Philippe De Coene, sp.a-spirit
More information about the Openstandaarden mailing list