[Openstandaarden] [OT] e-id (nog eens)

Luc Stroobant luc at pub.telenet.be
Tue Jun 21 11:52:25 CEST 2005


Jan Claeys wrote:

> Er moet on-line wel ergens een bespreking/samenvatting over de
> privacy-wetgeving te vinden zijn?

Veel info over de privacy wetgegeving staat -vrij onleesbaar en weinig 
geordend(*)- op http://privacy.fgov.be/

De FAQ kan echter al veel verduidelijken:
http://privacy.fgov.be/aangifte/lexicon_1.htm#_Toc521989757

[quote]
2.1  Wat zijn de voorwaarden tot verwerking van persoonsgegevens (art. 5 
WVP)?

1. de betrokkene heeft daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming verleend;
2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen 
die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek 
van de betrokkene zijn genomen;
3. de verwerking is noodzakelijk om een verplichting na te komen waaraan 
de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens 
een wet, een decreet of een ordonnantie;
4. de verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang 
van de betrokkene;
5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 
openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar 
gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of 
aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt;
6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het 
gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of 
van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de 
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt 
op bescherming uit hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen.


2.2 Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn opdat de verwerking van 
persoonsgegevens een rechtmatig karakter zou hebben (art. 4 WVP)?

Persoonsgegevens dienen:

1. Te worden verwerkt op een eerlijke en rechtmatige wijze;
2. Te worden verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden en niet verder te worden verwerkt op een 
wijze die, rekening houdend met alle relevante factoren, met name met de 
redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke 
wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden;
3. toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van 
de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder 
worden verwerkt;
4. nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt: alle redelijke 
maatregelen dienen te worden getroffen om de gegevens die onnauwkeurig 
of onvolledig zijn, uit te wissen of te verbeteren;
5. persoonsgegevens mogen, in een vorm die het mogelijk maakt de 
betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan 
noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden."
[/quote]


(*) <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> verklaart 
waarschijnlijk waarom de site niet echt optimaal is. :-)More information about the Openstandaarden mailing list