[openstandaarden] Agendapunten volgende meeting

Energon energon_ at yahoo.com
Wed Apr 17 23:04:47 CEST 2002


Voorstel voor agendapunten volgende meeting:

1. statuten OpenStandaarden vzw vastleggen. (zie onderaan)
2. structuur (hoort ook wat bij statuten), o.a. "Raad van Beheer"
3. ...

voor info over de statuten e.d. van een vzw zie http://www.vsdc.be

Ik heb al een begin (vooral knip-en-plakwerk van andere verenigingen :o) ),
verdere uitwerking laat ik over aan specialisten (de nummering enzo...)


Titel I Benaming en zetel

Art. 1 De vereniging draagt de benaming "OpenStandaarden".
#Afkorting moet ook bepaald worden, indien gebruikt... OS?#
Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te #ADRES#
    De zetel kan ten allen tijde worden verplaatst binnen België na een
beslissing van de Raad van Beheer.

Titel II Doel

Art. 3 De vereniging heeft tot doel: gebruik van openstandaarden bij
communicatie m.b.h.v. computer te promoten, waarbij een openstandaard aan de
volgende voorwaarden voldoet: #DEFINITIE OPENSTANDAARD#.
 Hiertoe kan de vereniging o.a.:
  a) alle evenementen en acties ondernemen, ook juridische, om het doel te
helpen realiseren;
  b) fondsen werven en beheren of alle legaten en schenkingen aanvaarden tot
verwezenlijking van de doelstelling;
  c) sensibiliseringsacties voeren met inbegrip van publicaties,
voorlichtingsavonden, seminaries, studiedagen en dergelijke;
  d) ...

Titel III Duur

Art. 4 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden
ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering.

Titel IV Lidmaatschap

Art. 5 Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, doch bedraagt ten
minste drie.
Art. 6 Om lid te kunnen worden, moet...
Art. 7. Men houdt op lid te zijn: 
  - door vrijwillig zijn ontslag te melden aan de raad van bestuur;
  - door zijn jaarlijkse bijdrage niet tijdig te betalen;
  - door te worden uitgesloten, waartoe wordt besloten door een tweederde
meerderheid van de algemene vergadering;
  - bij overlijden.

Titel V Raad van Beheer

Art. x De leden van de Raad worden gekozen voor een termijn van # jaar. Het
uittredend lid is herkiesbaar. Voorts kan een einde aan het mandaat komen door
overlijden, ontslag of ontzetting door de algemene vergadering. In dergelijke
gevallen kunnen de overige bestuurders tijdelijk in de vervanging voorzien.
Art. 9. De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden. Hij oefent alle
macht uit, behalve deze die door de wet aan de algemene vergadering
voorbehouden is. Hij kan geldig beslissen bij gewone meerderheid van de
aanwezigen. Bij staking van stemmen, beslist de stem van de voorzitter.
Art. 10. De raad van bestuur kan alle handelingen stellen nodig voor het beheer
van de vereniging en haar vertegenwoordigers in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen.
Art. 11. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Art. 12. De voorzitter en de ondervoorzitter kunnen door hun handtekening de
vereniging geldig verbinden. De voorzitter is gemachtigd aangetekende of andere
poststukken te ontvangen.

Titel VI Algemene Vergadering

Art. 8 De AV komt minstens één keer per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen
d.m.v. e-mail naar leden met e-mailadres, brief naar anderen, minstens 15 dagen
op voorhand.
Art. 9 De AV is bevoegd voor...

Titel VIII Inwendig Reglement

Art. xx De raad van bestuur stelt een inwendig reglement op, waarbij alles kan
worden geregeld dat niet in de statuten en de algemene wetgeving betreffende
V.Z.W.'s is voorzien. Dit reglement kan door de raad van bestuur steeds worden
gewijzigd mits te voldoen aan artikel 14. Het reglement, en alle wijzigingen
eraan, wordt ter kennis gebracht van de leden en ligt ter inzage op de zetel
van de vereniging.

Titel IX Ontbinding

Art. xx Bij ontbinding van de vereniging kiest de raad van bestuur één of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming van het maatschappelijk
vermogen. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig of gerechtelijk komt het
zuiver overblijvend maatschappelijk bezit toe aan een vereniging of organisatie
die het zal aanwenden voor een gelijkaardig doel.

Titel X Slotbepaling

Art. xx Voor al wat niet is bepaald in deze statuten geldt de algemene
wetgeving met betrekking tot de V.Z.W.'s.


+++ VOORBEELDEN +++
allen meerderjarig en van Belgische nationaliteit, wordt overeengekomen een
vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten als
volgt luiden :

TITEL I. -- Benaming en zetel
Artikel 1. De vereniging draagt de benaming " Verlenging Nooit ".
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2531 Vremde, Berthoutstraat
41.
De zetel kan te allen tijde worden verplaatst na een beslissing van de algemene
vergadering.

TITEL II. -- Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel de bescherming van het leefmilieu,
verbetering van de leefkwaliteit en de bescherming en de vrijwaring van de
goederen en de gezondheid van de inwoners van de provincie Antwerpen die hinder
ondervinden of zouden kunnen ondervinden van de huidige en
toekomstige activiteiten van de luchthaven te Deurne-Antwerpen.
Hiertoe kan de vereniging onder andere : 
a) al het mogelijke doen om de uitbreiding van de luchthaven, de verlenging van
de startbaan en de ondertunneling van de Krijgsbaan te verhinderen;
b) voor de klassering van Fort 3 en bescherming van de omgeving ijveren;
c) alle evenementen en acties ondernemen, ook juridische, om het doel te helpen
realiseren;
d) zich partij stellen in elke procedure aangaande de uitbatings- en
exploitatievoorwaarden van de luchthaven Deurne-Antwerpen of in eender welk
dossier met betrekking tot de luchthaven Deurne-Antwerpen;
e) gewestplanwijzigingen aanvragen en beschermingsaanvragen indienen;
f) regelgeving en wetgeving met betrekking tot het luchthavenbeleid in het
algemeen en de luchthaven Deurne-Antwerpen in het bijzonder op
gemeentelijk, gewestelijk, federaal en Europees vlak beïnvloeden;
g) sensibiliseringsacties voeren met inbegrip van publicaties,
voorlichtingsavonden, seminaries, studiedagenhen dergelijke;
h) medewerking verlenen aan alle initiatieven die haar doelstelling nastreven,
alsook de financiering ervan en samenwerken met private, zowel als
publieke rechtspersonen in dit verband;
i) fondsen werven en beheren of alle legaten en schenkingen aanvaarden tot
verwezenlijking van de doelstelling;
j) alle roerende en onroerende goederen verwerven en beheren;
k) woordvoerder zijn van haar leden, omwonenden en sympathisanten onder meer
via vertegenwoordiging in formele en informele overlegorganen en
drukkingsgroepen.

TITEL III. -- Duur
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden
ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering.

TITEL IV. -- Lidmaatschap
Art. 5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, doch bedraagt ten
minste drie. Het lidmaatschap is toegankelijk voor alle fysieke en juridische
personen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek gericht te worden aan de raad
van bestuur.
Het lidmaatschap dient door de raad van bestuur te worden aanvaard, die
hierover beslist zonder verhaal.
De vereniging telt ereleden, steunende leden en effectieve leden. Enkel de
effectieve leden zijn stemgerechtigd.
De basisvoorwaarden om als lid te worden aanvaard, zijn :
betaling van de bijdrage, jaarlijks door de raad van bestuur bepaald, met een
maximum van #BEDRAG#.
onderschrijving van de doelstelling van de V.Z.W.
Art. 6. Elk lid dat toetreedt, verbindt er zich toe het inwendig
reglement,vastgesteld door de raad van bestuur, na te leven.
Art. 7. Men houdt op lid te zijn :
door vrijwillig zijn ontslag te melden aan de raad van bestuur;
door zijn jaarlijkse bijdrage niet tijdig te betalen;
door te worden uitgesloten, waartoe wordt besloten door een tweederde
meerderheid van de algemene vergadering;
bij overlijden.

TITEL V. -- Raad van bestuur
Art. 8. De leden van de raad van bestuur worden verkozen voor een termijn van
twee jaar door de algemene vergadering en volgens een inwendig reglement. Het
uittredend lid is herkiesbaar. Voorts kan een einde aan het mandaat komen door
overlijden, ontslag of ontzetting door de algemene vergadering. In dergelijke
gevallen kunnen de overige bestuurders tijdelijk in de vervanging voorzien.
Art. 9. De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden. Hij oefent alle
macht uit, behalve deze die door de wet aan de algemene vergadering
voorbehouden is. Hij kan geldig beslissen bij gewone meerderheid van de
aanwezigen. Bij staking van stemmen, beslist de stem van de voorzitter.
Art. 10. De raad van bestuur kan alle handelingen stellen nodig voor het beheer
van de vereniging en haar vertegenwoordigers in alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen.
Art. 11. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Art. 12. De voorzitter en de ondervoorzitter kunnen door hun handtekening de
vereniging geldig verbinden. De voorzitter is gemachtigd aangetekende of andere
poststukken te ontvangen.

TITEL VI. -- Algemene vergadering
Art. 13. De jaarlijks algemene vergadering wordt gehouden in de loop van de
maand januari, op de zetel van de vereniging, of elke andere plaats vermeld in
de uitnodiging. De leden worden opgeroepen tot deelname bij gewone of
elektronische brief, verstuurd ten minste veertien dagen voor de vergadering.
De ontwerpagenda wordt aan de uitnodiging toegevoegd. Elk lid kan
voorafgaandelijk en uiterlijk zeven dagen voor de vergadering schriftelijk
bijkomende punten aan de ontwerpagenda toevoegen. Er kan alleen geldig worden
beslist omtrent de punten die op de agenda voorkomen.
Op de jaarlijkse algemene vergadering worden de rekeningen van de vereniging
ter goedkeuring voorgelegd. Daarna kan kwijting worden verleend aan de
bestuurders. De algemene vergadering beslist geldig welke ook het aantal
aanwezigen is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid onder
voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921.
Een bijzondere algemene vergadering wordt gehouden telkens 5 leden hierom
aangetekend en gemotiveerd verzoeken bij de voorzitter.
Art. 14. Een beraadslaging van de algemene vergadering is alleszins vereist in
volgende gevallen: 
wijziging van de statuten;
benoeming en ontzetting van bestuurders;
goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
het ontbinden van de vereniging.
Art. 15. Van alle beslissingen genomen door de algemene vergadering, wordt
proces-verbaal opgemaakt dat ter inzage ligt van de leden op de zetel van de
vereniging.

TITEL VII. -- Inwendig reglement
Art. 16. De raad van bestuur stelt een inwendig reglement op, waarbij alles kan
worden geregeld dat niet in de statuten en de algemene wetgeving betreffende
V.Z.W.'s is voorzien. Dit reglement kan door de raad van bestuur steeds worden
gewijzigd mits te voldoen aan artikel 14. Het reglement, en alle wijzigingen
eraan, wordt ter kennis gebracht van de leden en ligt ter inzage op de zetel
van de vereniging.

TITEL VIII. -- Ontbinding
Art. 17. Bij ontbinding van de vereniging kiest de raad van bestuur één of meer
vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming van het maatschappelijk
vermogen. In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig of gerechtelijk komt het
zuiver overblijvend maatschappelijk bezit toe aan een vereniging die het zal
aanwenden voor een gelijkaardig doel.

TITEL IX. -- Slotbepaling
Art. 18. Voor al wat niet is bepaald in deze statuten geldt de algemene
wetgeving met betrekking tot de V.Z.W.'s.

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Tax Center - online filing with TurboTax
http://taxes.yahoo.com/More information about the Openstandaarden mailing list