[openstandaarden] Agendapunten volgende meeting

Mark Van den Borre mark at musicaliberata.org
Thu Apr 18 00:48:47 CEST 2002


Schitterende inspanning al Energon!

> voor info over de statuten e.d. van een vzw zie http://www.vsdc.be
Als die rekening open is, kunnen we er ons lid van maken (cf.
bijeenkomst Roi d' Espagne). Ik wil echt met statuten die tot op het
laatste spikkeltje gecontroleerd zijn vertrekken, en ik denk niet dat ik
daarin alleen ben... Goede afspraken= goede vrienden binnen de
vereniging, maar zeker ook (vooral!) naar buiten toe belangrijk.

> Art. 1 De vereniging draagt de benaming "OpenStandaarden".
Als we ooit iets aan de federale overheid (NL+FR) te zeggen willen
hebben, kunnen we misschien best iets taalneutralers gebruiken (EN?).


> Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te #ADRES#
>     De zetel kan ten allen tijde worden verplaatst binnen België na een
> beslissing van de Raad van Beheer.
Voor zover ik mij herinner geen bevoegdheid van de RvB, maar Algemene
Vergadering? Zoveel mogelijk te vermijden ook...moet telkens
gepubliceerd worden=>moeite en kosten!
* Algemene Vergadering= overzicht over, jaarlijkse kwijting aan de
beheerders
* Raad van Beheer= dagelijks bestuur

> Titel II Doel
> 
> Art. 3 De vereniging heeft tot doel: gebruik van openstandaarden bij
> communicatie m.b.h.v. computer te promoten, waarbij een openstandaard aan de
> volgende voorwaarden voldoet: #DEFINITIE OPENSTANDAARD#.
>  Hiertoe kan de vereniging o.a.:
>   a) alle evenementen en acties ondernemen, ook juridische, om het doel te
> helpen realiseren;
>   b) fondsen werven en beheren of alle legaten en schenkingen aanvaarden tot
> verwezenlijking van de doelstelling;
>   c) sensibiliseringsacties voeren met inbegrip van publicaties,
> voorlichtingsavonden, seminaries, studiedagen en dergelijke;
>   d) ...
Duidelijk, maar niet onnodig lang (Staatsblad betaal je +-1500 fr /blad
als ik het goed heb)


> Titel IV Lidmaatschap
> 
> Art. 5 Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, doch bedraagt ten
> minste drie.
> Art. 6 Om lid te kunnen worden, moet...
> Art. 7. Men houdt op lid te zijn: 
>   - door vrijwillig zijn ontslag te melden aan de raad van bestuur;
Ontslagtermijn inbouwen zodat je niet zomaar kan vertrekken als daardoor
cruciale elementen van de werking van de vereniging in het gedrang komen
(bijv. ledenaantal wettelijk >=3).
>   - door zijn jaarlijkse bijdrage niet tijdig te betalen;
>   - door te worden uitgesloten, waartoe wordt besloten door een tweederde
> meerderheid van de algemene vergadering;
>   - bij overlijden.
> 
> Titel V Raad van Beheer
> 
> Art. x De leden van de Raad worden gekozen voor een termijn van # jaar
...of korter...

> 
> Titel VI Algemene Vergadering
> 
> Art. 8 De AV komt minstens één keer per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen
> d.m.v. e-mail naar leden met e-mailadres, brief naar anderen, minstens 15 dagen
> op voorhand.
Email wordt niet aanvaard als middel om een lid op de hoogte te stellen.

More information about the Openstandaarden mailing list