Re(2): Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 18:10:00 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 01:17:00PM +0100, Truyen Chris 819283011 wrote:
> Ik dacht dat de taakverdeling er gekomen is, na overleg van
> wat we zouden willen doen, en hoe we dit gaan verwezenlijken.
> 
> Zo heeft elke "afdeling" zijn rol in de behandeling van een "dossier".

Inderdaad. Die taakverdeling werd na onderling overleg anoniem goedgekeurd.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/ba51cf9d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list