Re(2): Re(2): [openstandaarden] Functies ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Jul 11 20:25:04 CEST 2002


On Thu, Jul 11, 2002 at 08:02:51PM +0200, Rik Boven wrote:
> Ik niet. Hoeveel moeite kost het om die info online te zetten? Dat die
> info niet in de meest blitse vorm online staat is nu niet belangrijk. Om
> het simpel te zetten, neem de notulen van die vergadering, zet ze in
> txt=formaat en zet ze zo online, desnoods op je eigen server. Een link
> naar de exacte mail is in eerste instantie al meer dan voldoende.

De notulen van de laatste vergadering zijn op de mailinglist gezet. Ze zijn
niet belangrijk voor de buitenstaanders momenteel want ze handelen over
interne zaken (statuten, website, ...).
 
> Ook het dossiersysteem _moet_ toch niet online staan? Het zou mooi zijn,
> maar het is geen absolute vereiste.

Och jawel. Ten eerste moet het bedrijf/organisatie/overheid zien dat we niet
de mail (want met een dossier komt tevens een doorgestuurde mail) enkel
sturen en het daarbij laten. Er wordt een document opgemaakt (dossier) waarin
de fouten van de website staan en wat er al gebeurd is. Zo kunnen ook andere
mensen, die de site opgemerkt hebben, zien dat we al stappen ondernomen
hebben. Zo kan tevens het bedrijf zien dat het dossier aangemaakt is en dus
niet echt kans maakt "in de vergetelheid" te vallen. Zo is het "beheer" van
de dossiers centraal en toch onafhankelijk van 1 persoon.
 
> Trouwens, als dat dossier-systeem zo belangrijk is, kan je me dan eens
> de mail aanwijzen waar de specificaties ervan staan? En die van de
> website? 

De website wordt ontwikkeld via os-dev.sourceforge.net en de mailinglist
os-dev at openstandaarden.be. Ik begrijp je vraag, maar gelieve die daar te
stellen.

Aangaande de dossiers is dit in de laatste vergadering (en zijn
voorbereiding) besproken. Een search in de archieven naar "vergadering" en
"voorbereiding" levert de correcte e-mails op. 

> Zijn er vooraf duidelijke vereisten en doelstellingen
> vastgelegd, of vult de webmaster dit naar eigen goeddunken in?

De ontwikkeling van de website gebeurd door meer dan 1 persoon.

> Met al die babylonische spraakverwarring is een vergadering echt wel
> dringend nodig denk ik.

Vergaderen mag nooit het doel zijn, maar een middel. Je zit echter met het
probleem dat niet iedereen kan vergaderen wanneer jij dat wel kan en
omgekeerd. Een mailinglist is hiervoor ideaal. Verder betekent vergaderen
tijdsverlies voor sommige mensen (niet de vergadering zelf, maar het
transport naar de vergadering toe). Met e-mail is dat heel wat minder (tot
zelfs onbestaand).

Mvg,	
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020711/d86ce1c8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list