[openstandaarden] Hoi iedereen!

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jun 26 18:13:34 CEST 2002


On Wed, Jun 26, 2002 at 05:56:02PM +0200, Rik Boven wrote:
> In het begin van de tekst mix je open source en open standaarden. Linux
> is geen open standaard, maar ook StarOffice XML is dat niet. Beide zijn
> wel open source, geen open standaard.
> 
> Dit heeft als gevolg dat ze (technisch gesproken) even hard afgewezen
> moeten worden dan MS Office en Windows. [1]

Windows moet niet afgewezen worden, en MS Office ook niet. Het zijn de
gebruikers die moeten gesensibiliseerd worden om open standaarden te
gebruiken wat betreft (o.a.) bestandsformaten. Of ze daar nu MS Office voor
gebruiken of edit.com gaat ons geen zier aan.

StarOffice XML is wel een open standaard volgens de definitie die we
gebruiken:

  Een volledig gedocumenteerde specificatie,
  zonder patenten of andere beperkingen, is
  een absolute noodzaak om van een Open
  Standaard te kunnen spreken. Men
  onderscheidt gewoonlijk drie hoofdtypes Open
  Standaarden naargelang de garanties die ze
  de eindgebruiker bieden.

   1. Een basisvorm die de gebruiker geen
    extra waarborgen biedt.

Linux is een besturingssysteem en valt, net zoals Windows, buiten ons bestek.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020626/bca570c5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list