[openstandaarden] kanaal Z en softwarepatenten

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sun Aug 17 20:50:09 CEST 2003


On Sun, Aug 17, 2003 at 06:50:36PM +0200, Peter Vandenabeele wrote:
[...]
> Wouter,
> 
> Ik ga grotendeels akkoord. 
> 
> Het enige statement dat overeind blijft (en in lijn met wat ik heb gezegd en 
> jij schrijft), is dat _als_ SW-patenten bestaan, je als klein bedrijf er 
> soms baat bij kunt hebben om in de initiele fase die patenten aan te vragen 
> (als minst slechte oplossing), maar je er bij verdere groei toch wel problemen 
> mee krijgt. 

ongeveer.

> Ik twijfel eraan dat het bestaan zelf van patenteerbaarheid van SW een 
> duidelijk aantoonbaar voordeel is voor kleine bedrijven. Voor sommige
> KMO's misschien wel op een bepaald moment, maar globaal genomen heeft 
> het IMO veel meer nadelen (voor die KMO's, maar ook vooral voor individuen
> en de maatschappij) dan voordelen en moet daarom niet als een wet
> aangenomen worden. 
> 
> Een wet moet de globale efficientie verbeteren, met expliciet respect 
> voor individuele rechten, en dat wordt hier IMO duidelijk geschonden, 
> zowel de globale efficientie (van het SW ontwikkelmodel) als de individuele 
> rechten (van personen om Vrije SW te schrijven, publiceren en gebruiken), 

akkoord.

> terwijl ik me wel individuele gevallen kan inbeelden (IBM en M$ bijv. en 
> bepaalde KMO's met zwaardere financiering op een bepaald moment in hun 
> bestaan) waar SW patenten in hun individueel voordeel kunnen spelen. 

Ja, met dien verstande dat ik persoonlijk een bedrijf van die omvang
niet echt meer als een "individu" zie :-)

> En dat was ook die eerste vraag in het interview "kan een SW patent voor 
> een KMO voordelig zijn ?" en mijn antwoord in de stijl van "ja, in 
> bepaalde gevallen kan het een tijdelijke bescherming bieden die dan in 
> hun voordeel is, maar op een later punt raken ze toch in de problemen." 
> en "voor de ontwikkeling van Vrije SW als democratisch recht is het 
> rampzalig.".

Hm.

> De journalist vraagt me niet naar mijn "mening" maar 
> naar feiten waar ik hoop correct op te antwoorden op basis van de
> voorbeelden die ik zie in de start-up/venture capital community in 
> Leuven, maar ook in de Free SW community. Ik denk dat de 3 antwoorden 
> die ik gaf "an sich" correct waren, zonder dat ze toelaten om het 
> globale beeld te schetsen, want dat was al door Prof. Soete gebeurd. 

OK.

> Maar, om nu even door te drijven in mijn opinie: uiteindelijk komt er 
> iemand die een stuk _zelf geschreven_ code (software in de vorm van 
> vlakke tekst als bron code) wil publiceren op zijn web-site en daartoe 
> tegengehouden is door een of ander SW patent voor het "hof van de 
> rechten van de mens" die moet oordelen als het recht op publicatie 
> van een volledig _zelf geschreven_ tekst/code nu verboden kan worden of 
> niet op basis van patentwetgeving ?
> 
> Dat is 1 element dat voor mij nog altijd niet duidelijk is in het debat 
> over SW patenten: ik dacht dat patenten alleen het "gebruik, productie,
> commercialisatie, invoer, uitvoer, ..." afdekken, terwijl de _publicatie_ 
> van de methode zelf toch juist het doel was van een patent. Dus hoe zou 
> een patent claim nu _publicatie_ van een stuk SW kunnen tegenhouden ?

Heh. Goeie vraag; da's dan ook één van de redenen waarom swpats gewoon
een slecht idee zijn. Dat, en het feit dat je de code van een
softwarepakket niet moet zien om het product te kunnen namaken.

Meer nog; je *mag* het niet zien, anders wordt het *heel* moeilijk om te
bewijzen dat je de code niet gewoon gekopieerd hebt.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030817/6aac3826/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list